Số 58/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014. Về việc Quyết định ban hành Quy định phối hợp với Chủ đầu tư trong việc thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư nằm ngoài Khu công nghiệp, Khu kinh tế, khu chế xuất mà không thuộc trường hợp Nhà nước phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú

29 3/12/2015 9:30:00 AM Quyết định

Nhằm tạo có hành lang pháp lý cho hoạt động đầu tư có sử dụng đất có cơ sở và sự hỗ trợ cần thiết từ các cơ quan Nhà nước trong việc thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư nằm ngoài Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất theo Luật Đất đai mới năm 2013, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quy định phối hợp với Chủ đầu tư trong việc thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư nằm ngoài Khu công nghiệp, Khu kinh tế, khu chế xuất mà không thuộc trường hợp Nhà nước phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Phạm vi và đối tương áp dụng của quy định này có phạm vi áp dụng như sau:

           Phạm vi áp dụng:

           1. Quy định này quy định về phối hợp với chủ đầu tư trong việc thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất mà không thuộc trường hợp Nhà nước phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

2. Quy định này quy định đối với dự án đầu tư không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và các loại đất có chế độ sử dụng đất như đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp quy định tại Điều 5 bản Quy định này.

Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đầu tư, xây dựng, thuế, tài chính và các cơ quan khác có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã).

2. Chủ đầu tư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đầu tư dự án bằng hình thức giao đất hoặc cho thuê đất mà không thuộc trường hợp Nhà nước phải thu hồi đất.

3. Chủ đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Những trường hợp không áp dụng nguyên tắc tự thỏa thuận với người sử dụng đất

Không áp dụng nguyên tắc tự thỏa thuận với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp sau:

1. Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 (sau đây gọi là Luật Đất đai).

2. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai; do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người theo Điều 64 và Điều 65 của Luật Đất đai.

3. Thu hồi đất theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).

4. Trình tự thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối với các khoản 1, 2, 3 Điều này được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về ban hành Quy định về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Chi tiết nội dung Quyết định này thảo khảo Văn bản đính kèm./.

Văn bản liên quan