Tin tức

  • HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI LUẬT QUY HOẠCH
    HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI LUẬT QUY HOẠCH

    Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Yên phối hợp Vụ Quản lý quy hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành

Hình ảnh hoạt động

Văn bản

  • Nghị định

    63/2014/NĐ-CP. Về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu