Gia hạn thời gian thực hiện và giải ngân 02 Dự án thuộc Chương trình tăng cường y tế tuyến tỉnh 2010

nguyenminhhoa 5/15/2019 10:33:19 AM Tin tức

Ngày 25/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 461/QĐ-TTg về việc phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện và giải ngân 02 Dự án tại tỉnh Phú Yên thuộc “Chương trình tăng cường y tế tuyến tỉnh 2010”, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức; theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện của Dự án “Tăng cường trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Sản-Nhi; Khoa ung thư (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) và các Bệnh viện: Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tây Hòa và Tuy An, tỉnh Phú Yên và Dự án “Đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung tại thành phố Tuy Hòa; hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Sản-Nhi và nâng cấp khu xử lý nước thải cho các Bệnh viện huyện Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tây Hòa và Tuy An, tỉnh Phú Yên” đến ngày 31tháng 12 năm 2020và gia hạn thời gian giải ngân của các dự án này tại Hiệp định vay đã ký đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên: Rà soát và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đảm bảo 02 dự án được bố trí đủ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020; Đôn đốc Chủ dự án triển khai thanh toán, rút vốn cho 02 dự án nêu trên, đảm bảo hiệu quả đầu tư và tiến độ trong thời gian các dự án này được gia hạn thực hiện và giải ngân; bố trí nguồn từ ngân sách địa phương để thanh toán phí cam kết phát sinh  trong thời gian được gia hạn theo thông báo của Bộ Tài chính (bắt đầu từ 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31/12/2020).

Tác giả: - Nguồn: Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tin liên quan