Sơ đồ tổ chức

nguyenthanhhung 5/24/2019 10:57:01 AM Tin tức

Cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư

                                                                                      
                                                                                         Giám đốc Sở
                                                                                           
Ông VÕ CAO PHI

                        Cơ quan: 0257.3843539 

                       Di động: 094 9368168

                 Email: vocaophi@phuyen.gov.vn

                             

Phó Giám đốc Sở

Ông LÊ VĂN THỨ

Cơ quan: 0257.3556667 

Di động: 090 3539575

Email: 

levanthu@phuyen.gov.vn 
thu6khdt@gmail.com

                 

Phó Giám đốc Sở

Ông TRẦN VĂN TÂN

Cơ quan:

Di động: 090 3500300

Email:

tranvantan@phuyen.gov.vn 
tanskhdtpy@gmail.com

                                    

Phó Giám đốc Sở

Ông NGUYỄN XUÂN HÙNG

Cơ quan:0257.3503168

Di động: 091 3705521

Email: 

nguyenxuanhung@phuyen.gov.vn

hungbskhpy@yahoo.com

 

CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI
Cơ quan/Di động

EMAIL

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

sokehoachvadautu@phuyen.gov.vn

I

VĂN PHÒNG SỞ

 

(0257) 3842867
(0257) 3842191
(0257) 3552868

vanphongskhdtpy2016@gmail.com

1

Đỗ Thị Phấn                     

Chánh Văn phòng

093 5059112

dothiphan@phuyen.gov.vn

 dothiphanskhpy@gmail.com

2

Nguyễn Thạnh Hưng

Phó CVP

098 3824781

nguyenthanhhung@phuyen.gov.vn
hungkhdtpy@gmail.com

3

Dương Thị Lệ                    

Phó CVP

097 8688827

duongthile@phuyen.gov.vn

4

Lê Thị Lệ  Sang               

Chuyên viên

094 5292427

lethilesang@phuyen.gov.vn

5

Trần Thị Kiều Nhi

Chuyên viên

0166 9409292

tranthikieunhi@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Thanh Vũ

Lái xe

0120 8095967

 

7

Trần Ngọc Quàng

Lái xe

098 2078720

 

8

Nguyễn Hữu Bằng

Bảo vệ

090 3968819

 

9

Phan Thị Thu Dưng        

Tạp vụ

0167 8334281

 

II

P.TỔNG HỢP, QUY HOẠCH

 

(0257) 3841343

thqhpy@gmail.com

1

Lê Công Hướng

Trưởng phòng

091 4140501

leconghuong@phuyen.gov.vn

2

Ng.Nữ Đạt Minh Như

P.Trưởng phòng

091 3858285

nguyennudatminhnhu@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Ánh Mỹ

P.Trưởng phòng

093 3785763

nguyenthianhmy@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Hoàng Tùng

Chuyên viên

0914 221263

nguyenhoangtung@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Chuyên viên

0166 6542479

nguyenthingoctram@phuyen.gov.vn

6

Hồ Thị Quỳnh An

Nhân viên

0168 9944978

hothiquynhan@phuyen.gov.vn

III

P.ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

 

(0257) 3843047

GSTDDTPY@gmail.com

1

Võ Minh Đông

Trưởng phòng

098 2178773

vominhdong@phuyen.gov.vn

dongpy08@yahoo.com.vn

2

Phạm Tấn Cường

P.Trưởng phòng

0123 6014629

phamtancuong@phuyen.gov.vn
Cuongskhpy@gmail.com

3

Trương Nhật Huy

Chuyên viên

091 6883443

truongnhathuy@phuyen.gov.vn
nhathuykhdtpy@gmail.com

4

Lê Bê Ta

Chuyên viên

090 5663577

lebeta@phuyen.gov.vn 
Betasokhdtpy@gmail.com

5

Nguyễn Thị Mỹ Tuyết

Chuyên viên

094 5564001

nguyenthimytuyet@phuyen.gov.vn

6

Huỳnh Minh Tuấn

Chuyên viên

098 2939351

huynhminhtuan@phuyen.gov.vn
mr.hmtuan@gmail.com

7

Trần Minh Thanh

Chuyên viên

096 7777768

tranminhthanh@phuyen.gov.vn

IV

P.ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

(0257) 3842891

phongdkkdphuyen@gmail.com

1

Nguyễn Minh Hoà

Trưởng phòng

098 5001626

nguyenminhhoa@phuyen.gov.vn
mhoakhdtpy@gmail.com

2

Huỳnh Ngọc Nại

P.Trưởng phòng

091 4072346

huynhngocnai@phuyen.gov.vn

3

Đặng Thị Đào              

Chuyên viên

097 9329634

dangthidao@phuyen.gov.vn

4

Trần Văn Nam

Chuyên viên

091 8945833

tranvannam@phuyen.gov.vn

5

Đặng Hồng Hạnh

Chuyên viên

093 5466786

danghonghanh@phuyen.gov.vn
hanh.dh248@gmail.com

V

P.KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

 

(0257) 3841112

kinhtedoingoaipy@gmail.com

1

Đào Quang Thanh

Trưởng phòng

098 3053739

daoquangthanh@phuyen.gov.vn

2

Lê Hoài Ân

P.Trưởng phòng

0168 9385050

lehoaian@phuyen.gov.vn

3

Đinh Lưu Tú

Chuyên viên

091 8106468

dinhluutu@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Chuyên viên

091 7655456

nguyenthingochan@phuyen.gov.vn
ngochanpy@gmail.com

5

Nguyễn Duy Trung

Chuyên viên

091 4254266

nguyenduytrung@phuyen.gov.vn
Trungnd81@gmail.com

VI

P.KHOA GIÁO, VĂN XÃ

 

 

 

1

Nguyễn Lạc

Trưởng phòng

098 4248439

nguyenlac@phuyen.gov.vn

2

Lê Vinh Lạc

P.Trưởng phòng

090 3585368

levinhlac@phuyen.gov.vn

3

Mai Hoàng Phong

Chuyên viên

093 5679293

maihoangphong@phuyen.gov.vn

4

Phan Thuỵ Oanh             

Chuyên viên

094 7053368

phanthuyoanh@phuyen.gov.vn

VII

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

 

(057) 3841180

 

1

Phạm Ngọc Thanh

Trưởng phòng

093 5559253

phamngocthanh@phuyen.gov.vn

2

Kiều Cẩm Linh

P.Trưởng phòng

0169 6408504

kieucamlinh@phuyen.gov.vn

3

Huỳnh Đức Minh

Chuyên viên

0168 4340704

huynhducminh@phuyen.gov.vn

4

Hồ Văn Truyện

Chuyên viên

098 9060767

hovantruyen@phuyen.gov.vn

VIII

P.DOANH NGHIỆP, KINH TẾ TẬP THỂ VÀ TƯ NHÂN

 

(0257) 3556037

 

1

Nguyễn Đan Thảo

Phó Trưởng phòng phụ trách

091 4451676

nguyendanthao@phuyen.gov.vn

2

Huỳnh Thị Minh Thư

Chuyên viên

093 4735573

huynhthiminhthu@phuyen.gov.vn

IX

THANH TRA SỞ

 

 

 

1

Đặng Kim Ba

Chánh Thanh tra

091 4254250 

dangkimba@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thị Lệ Trinh      

P.Chánh Thanh tra

093 5656377

nguyenthiletrinh@phuyen.gov.vn

4

Lê Hùng Cường

Thanh tra viên

098 9225825

lehungcuong@phuyen.gov.vn

4

Lê Văn Lộc (Thanh tra)

Thanh tra viên

 096 9668855

levanloc@phuyen.gov.vn

X

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

(057) 3843219

 

1

Nguyễn Duy Đinh

Phó CVP phụ trách

098 4549077

nguyenduydinh@phuyen.gov.vn

2

Đặng Thị Bạch An

Phó CVP

094 5045771

dangthibachan@phuyen.gov.vn

3

Hà Thị Ngọc Ly

Chuyên viên

098 5380243

hathingocly@phuyen.gov.vn

XI

TRUNG TÂM XTĐT

 

(057) 3843006

ipcphuyen@gmail.com

1

Nguyễn Thị Anh Thư     

Phó Giám đốc phụ trách

093 4877527

nguyenthianhthu@phuyen.gov.vn

2

Trần Đình Trung

Viên chức

091 3434988

trandinhtrung@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Chánh Phong

Viên chức

098 2287379

nguyenchanhphong@phuyen.gov.vn

4

Lê Thanh Phong

Viên chức

098 2227568

lethanhphong@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Lệ Hà

Viên chức

098 8443665

nguyenthileha@phuyen.gov.vn

6

Phạm Xuân Thời

Viên chức

090 8765790

phamxuanthoi@phuyen.gov.vn

7

Huỳnh Thị Diệu Anh

Viên chức

090 5150379

huynhthidieuanh@phuyen.gov.vn

8

Lê Thị Hồng  Vân        

Viên chức

093 5080981

lethihongvan@phuyen.gov.vn

9

Lê Hữu Huy

Nhân viên

0122 2473969

lehuuhuy@phuyen.gov.vn 
huyskhdtpy@gmail.com

XII

BQLDA JICA  

 

(057) 3841111

 

1

Nguyễn Huấn

Trưởng ban

091 4248284

nguyenhuan@phuyen.gov.vn

2

Lê Văn Lộc

Phó Trưởng ban

091 8136848

levanloc@phuyen.gov.vn

3

Phạm Thơ

Viên chức

 098 3256845

phamtho@phuyen.gov.vn 

4

Hồ Công Sanh

Lái xe

091 4467120

 

5

Nguyễn Thị Nhiệp

Tạp vụ

098 7590531

 

III

TT NCTV&PT  

 

 

 

1

Nguyễn Đình Tiên

Giám đốc

0905 178611

nguyendinhtien@phuyen.gov.vn
dinhtien7711@gmail.com

2

Phạm Huy Trường

Phó Giám đốc

0128 7697333

phamhuytruong@phuyen.gov.vn

truongpham060982@gmail.com

3

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Kế toán

0982 403797

nguyenthihonghanh@phuyen.gov.vn
honghanh79py@gmail.com

4

Lê Ngọc Thịnh

Nhân viên

0985 378828

lengocthinh@phuyen.gov.vn
thinhthien2012@gmail.com

5

Phan Thị Cẩm Loan

Nhân viên

0122 9503679

phanthicamloan@phuyen.gov.vn
phancamloan@gmail.com

6

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Nhân viên

0917 360556

nguyenthihongngoc@phuyen.gov.vn
hongngocdgpy@gmail.com

7

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Nhân viên

0976 888820

nguyenthithanhnhan@phuyen.gov.vn
nhanpy87@gmail.com

8

Trương Thị Huyền Trang

Nhân viên

0166 8773099

truongthihuyentrang@phuyen.gov.vn

truonghuyentrang142@gmail.com

9

Nguyễn Ngọc Nguyên Thi

Nhân viên

0949 741207

nguyenngocnguyenthi@phuyen.gov.vn

nguyenngocnguyenthi71@gmail.comTác giả: - Nguồn:

Tin liên quan