GIẢI PHÁP HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP

nguyenminhhoa 7/3/2019 10:31:56 AM Môi trường đầu tư và kinh doanh

1. Tình hình phát triển doanh nghiệp Phú Yên trong thời gian qua
Những năm qua, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế nhiều thành phần, các cấp, các ngành đã cụ thể hoá và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát huy vai trò của doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân; cùng với sự phát triển của nền kinh tế tỉnh, sự cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và tích cực thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Phú Yên đã không ngừng phát triển và có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.
Nếu năm 2001, trên địa bàn tỉnh chỉ có 406 doanh nghiệp đăng ký, với tổng vốn đăng ký là 159,4 tỷ đồng, quy mô vốn bình quân 0,39 tỷ đồng/doanh nghiệp; thì đến tháng 05/2019, số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh là 4.968 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 32.730 tỷ đồng, tăng gấp 12,24 lần về số lượng doanh nghiệp, quy mô vốn bình quân 6,59 tỷ đồng/doanh nghiệp, tăng 16,89 lần so với năm 2001.
Trong đó, trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, với mục tiêu: "Phấn đấu bình quân mỗi năm thành lập mới khoảng 500 doanh nghiệp, đến năm 2020 toàn tỉnh có 3.500 - 4.000 doanh nghiệp hoạt động". Để tổ chức thực hiện mục tiêu này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã cụ thể hóa qua Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 07/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Năm doanh nghiệp Phú Yên – 2016; Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh …
Đồng thời, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 03/10/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 01/11/2017, theo đó xác định mục tiêu: "Phấn đấu bình quân mỗi năm thành lập mới khoảng 500 doanh nghiệp, đến năm 2020 toàn tỉnh có hơn 4.000 doanh nghiệp hoạt động".
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự nỗ lực của các sở, ban, ngành và địa phương trong thời gian, tình hình đăng ký doanh nghiệp có sự tăng trưởng tích cực trong thời gian qua, cụ thể: Năm 2016, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 327 doanh nghiệp, tăng 0,45% so với năm 2015; Năm 2017, đăng ký thành lập mới là 408 doanh nghiệp, tăng 24,77% so với năm 2016; Năm 2018, đăng ký thành lập mới là 496 doanh nghiệp, tăng 21,57% so với năm 2017. Lũy kế tính đến ngày 31/5/2019, số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là 3.040, với tổng vốn đăng ký là 57.955 tỷ đồng. So với cuối năm 2015, số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh tăng 38,18% (3040/2.200).
* Đánh giá chung:
Bên cạnh sự phát triển nhanh về số lượng, chất lượng doanh nghiệp ngày càng được củng cố và nâng cao, nhiều doanh nghiệp đã thể hiện rõ bản lĩnh sáng tạo, năng động trong cơ chế thị trường, dám chấp nhận mạo hiểm, rủi ro, vươn lên cạnh tranh trên thị trường quốc tế; lãnh đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, có tinh thần dân tộc và ý chí kinh doanh.
Tuy nhiên, so với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, việc phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn nhiều hạn chế, chưa có nhiều doanh nghiệp lớn, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp có thương hiệu mạnh vào tỉnh. Số lượng doanh nghiệp đăng ký và hoạt động trên địa bàn tỉnh so với các tỉnh trong khu vực và cả nước còn thấp; quy mô của các doanh nghiệp còn nhỏ, có đến 97,47% là doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Trong 03 năm qua, hầu hết doanh nghiệp thành lập mới chủ yếu trên địa bàn thành phố Tuy Hòa; số doanh nghiệp đăng ký hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, chưa phát huy được lợi thế của tỉnh trong lĩnh vực du lịch và chế biến nông, lâm, thủy sản.
- Trong tổng số 3.040 doanh nghiệp đang hoạt động, thì doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Tuy Hòa chiếm 59,44%. Qua đó, cho thấy doanh nghiệp chủ yếu tập trung ở khu vực các địa phương ven biển và đồng bằng, nơi có điều kiện hạ tầng tương đối hoàn thiện, thuận lợi trong giao thương hàng hóa, còn các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt là vùng miền núi chưa thật sự hấp dẫn, chưa phát huy được lợi thế của địa phương để doanh nghiệp đến đăng ký thành lập. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chưa có chính sách cụ thể để thu hút các doanh nghiệp vào các lĩnh vực có lợi thế của tỉnh, cụ thể: Hiện nay, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ vẫn chiếm tỷ lệ cao (36,97%), trong khi đó số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản chỉ chiếm 3,89%, dịch vụ lưu trú, ăn uống chiếm 6,07%, xây dựng chiếm 12,61%, vận tải kho bãi chiếm 7,21%, các lĩnh vực còn lại chỉ chiếm 33,25%.
- Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Phú Yên nhìn chung chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư; trình độ và năng lực đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân còn nhiều mặt hạn chế, nhất là hạn chế về kiến thức quản trị, pháp luật, về năng lực kinh doanh, kinh nghiệm quản lý và tính chuyên nghiệp, khả năng cạnh tranh và hội nhập; một bộ phận doanh nhân thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động chưa cao, chưa tự giác tuân thủ pháp luật.
- Hoạt động của các tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiệu quả chưa cao, chưa làm tốt vai trò là cầu nối giữa Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, chưa tạo sự kết nối, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
* Nguyên nhân những tồn tại, hạn chế:
- Về nguyên nhân khách quan: Trước hết, do điều kiện tự nhiên và địa kinh tế của tỉnh còn khó khăn hơn so với các tỉnh trong khu vực, quy mô nền kinh tế nhỏ và phát triển còn chậm, nên số lượng doanh nghiệp, doanh nhân còn ít, chất lượng chưa cao, chưa thu hút những doanh nghiệp, doanh nhân quy mô lớn tầm quốc gia và quốc tế.
- Về nguyên nhân chủ quan:
+ Nhận thức của một số cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, địa phương về vai trò, vị trí của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội có lúc, có nơi còn hạn chế; một số nơi chưa thật sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp, doanh nhân phát triển.
+ Công tác cải cách thủ tục hành chính có lúc có nơi chưa đồng bộ, chưa thật sự thông thoáng, giản tiện, còn biểu hiện gây phiền hà cho doanh nghiệp.
+ Hầu hết doanh nghiệp của tỉnh có quy mô vừa và nhỏ, chưa tích lũy nhiều về vốn, tri thức, công nghệ và kinh nghiệm, truyền thống kinh doanh và chưa thực sự có đủ bản lĩnh để sẵn sàng chủ động tham gia hội nhập quốc tế; một số chưa tích cực học tập để nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới:
Để đảm bảo thực hiện theo như mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI đã đề ra, trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước; phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, khuyến khích các hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra nhiều của cải cho xã hội; tôn vinh sự cống hiến và bảo hộ thu nhập hợp pháp của doanh nghiệp đối với cộng đồng xã hội.
2.2. Tạo lập môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nghiệp
- Cần công khai minh bạch đầy đủ, kịp thời các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của các ngành, lĩnh vực và địa phương; các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh trên trang thông tin điện tử của tỉnh, của các sở chuyên ngành và các huyện, thành phố để định hướng cho doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư theo quy hoạch, kế hoạch nhằm phát huy và khai thác tốt nhất những tiềm năng, lợi thế của tỉnh.
- Định kỳ tổ chức hoạt động đối thoại trực tiếp giữa chính quyền với doanh nghiệp; Tập trung đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hoá và công khai minh bạch, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.
2.3. Giải pháp về mặt bằng sản xuất, kinh doanh
- Định kỳ hàng quý rà soát lại quỹ đất trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, kiên quyết thu hồi đối với những trường hợp được giao đất nhưng không triển khai hoặc triển khai chậm để bố trí cho doanh nghiệp khác có nhu sử dụng cầu đất; Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng các Khu công nghiệp, Khu Kinh tế Nam Phú Yên và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tạo cơ hội thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước.
2.3. Giải pháp về xúc tiến thương mại và tín dụng
- Tranh thủ tốt nhất các nguồn lực từ chương trình khuyến công và xúc tiến thương mại quốc gia và ngân sách tỉnh hàng năm để đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, tiêu thụ hàng hoá, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường trong nước và nước ngoài; Nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – chi nhánh Phú Yên chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh chủ động nghiên cứu, đề xuất và triển khai các chương trình cho vay với lãi suất hợp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp vận vốn tín dụng.
2.4. Đẩy mạnh công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ doanh nghiệp
- Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng doanh nghiệp; trong đó chú trọng bồi dưỡng kiến thức cho doanh nhân về khởi sự doanh nghiệp;
- Nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ, trợ giúp phát triển các kỹ năng cần thiết cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện đổi mới công nghệ, sản phẩm và dịch vụ, mở rộng thị trường tiêu thụ;
2.5. Phát huy vai trò của các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nghiệp; Đề cao đạo đức, văn hoá kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp
- Các hội, câu lạc bộ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh không ngừng khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm phát huy tối đa vai trò của hội đối với hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân; thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp, doanh nhân và cơ quan quản lý Nhà nước; thông tin kịp thời đến các doanh nghiệp, doanh nhân thành viên của hội về các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Bên cạnh các chương trình, chính sách của chính quyền, thì cộng đồng doanh nghiệp tỉnh cũng cần phải không ngừng nỗ lực, nâng cao bản lĩnh, tuân thủ pháp luật, vươn lên làm giàu chính đáng; có trách nhiệm với người lao động, với cộng đồng xã hội; có đạo đức, văn hoá kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Tác giả:Nguyễn Minh Hòa - Nguồn:

Tin liên quan