Những thành tựu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội tham gia xây dựng Đảng chính quyền sau 30 năm tái lập tỉnh.

leconghuong 7/3/2019 10:20:46 AM Tin tức

          Sau 30 năm tái lập tỉnh vào ngày 01/7/1989, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên và sự cố gắng nỗ lực của mỗi cán bộ, công chức Mặt trận, tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên từ tỉnh, huyện đến cơ sở (07 huyện, 01 thị xã, 01 thành phố và 112 xã, phường, thị trấn) ngày càng được củng cố về số lượng và chất lượng hoạt động ngày càng nâng cao với phương châm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ ở từng giai đoạn cách mạng, làm cho hoạt động của Mặt trận ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, việc tập hợp, xây dựng và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những nhiệm vụ hàng đầu luôn được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện thông qua việc số lượng thành viên tổ chức và cá nhân gia nhập Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng tăng, huy động được đại diện các tầng lớp nhân dân trong xã hội tham gia, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Qua đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thể hiện được vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước; phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, động viên tinh thần yêu nước của nhân dân vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước nói chung, tỉnh nhà nói riêng.

          Với vai trò, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, trong 30 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều nội dung công việc và đạt được những kết quả đáng khích lệ như:

          Thực hiện việc chủ trì hoặc phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thời gian qua, các cấp Mặt trận trong tỉnh đã tổ chức hàng nghìn đợt tuyên truyền, phổ biến cho các đối tượng là cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân ở các khu dân cư với những nội dung cơ bản như: các Nghị quyết của Đảng, Hiến pháp (1992, 2013), hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật ở các lĩnh vực khác nhau có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân; thông qua việc tuyên truyền, phổ biến góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết pháp luật, hạn chế ở mức thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật trong nhân dân. Đồng thời, thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động trong toàn hệ thống Mặt trận. Công tác chăm lo, phát huy vai trò của người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, các tôn giáo được quan tâm tăng cường. Hàng năm, vào dịp 18/11, đã hướng dẫn, chỉ đạo các khu dân cư trên toàn tỉnh tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động phong phú, thu hút hàng trăm lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham dự. 

          Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận, chính quyền và các tổ chức thành viên phát động, đặc biệt là đẩy mạnh phát động và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận chủ trì như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" được phát động từ năm 1995; cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" được phát động vào năm 2010, đây là hai cuộc vận động lớn trong thời kỳ đổi mới công tác Mặt trận, có đóng góp to lớn và trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước nói chung và có tác dụng rõ rệt vào việc nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới và đến nay cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được phát động từ năm 2016 dựa trên sự kế thừa từ 2 cuộc vận động nói trên; Hưởng ứng cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", từ khi phát động đến nay "Quỹ vì người nghèo" các cấp đã huy động và tiếp nhận được hơn 127 tỷ đồng, xây dựng hơn 8.800 nhà đại đoàn kết. Ngoài ra, cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được phát động vào năm 2009, qua 10 năm triển khai, cuộc vận động đã đạt những kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của các cơ quan, doanh nghiệp tham gia, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; công tác thông tin, truyền thông, quảng bá hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt, tôn vinh, biểu dương sản phẩm tiêu biểu được đẩy mạnh. Ngoài các cuộc vận động, còn có các phong trào thi đua yêu nước như: phong trào "Gia đình, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo", “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế"... Các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phát huy quyền làm chủ của người dân, giáo dục người dân sống có văn hóa và tình nghĩa; giàu lòng yêu nước; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng các dân tộc; khơi dậy tình yêu thương, giúp đỡ của người Việt Nam ở trong và ngoài nước cùng chăm lo, giúp đỡ người nghèo, tạo điều kiện người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

          Việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh được các cấp Mặt trận triển khai đạt hiệu quả cao thông qua các mặt công tác như:

          Đã thực hiện các bước của quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội các khóa IX, X, XI, XII, XIII, XIV và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo dân chủ, đúng luật định; đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực vào cuộc bầu cử, tự mình đi bỏ phiếu, phát huy quyền làm chủ của công dân.

          Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội đã được cụ thể hóa tại Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và các văn bản hướng dẫn, tạo cơ chế cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác này; Qua hơn 5 năm thực hiện, đến nay Mặt trận các cấp đã thành lập đoàn giám sát và tổ chức giám sát 511 chuyên đề, giám sát qua nghiên cứu, xem xét văn bản 538 chuyên đề; đồng thời, tổ chức 189 cuộc hội nghị phản biện xã hội và gửi dự thảo văn bản lấy ý kiến phản biện xã hội 142 cuộc; các ý kiến, kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổng hợp, gửi đến các cơ quan có thẩm quyền đề nghị nghiên cứu, tiếp thu và trả lời.

          Công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện theo tinh thần Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, qua đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ các cấp qua các nhiệm kỳ; tham gia góp ý hàng ngàn dự thảo Luật, Nghị quyết, các văn bản quy phạm pháp luật và các dự thảo văn bản khác do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị gửi đến yêu cầu góp ý. Đặc biệt, có Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện đã tổ chức việc lấy ý kiến nhận xét của nhân dân ở nơi cư trú đối với cán bộ, công chức, đảng viên trước khi cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm điểm cuối năm, kết quả nhận xét ở nơi cư trú là một trong các cơ sở để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, đảng viên.

            Thực hiện tốt công tác phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, UBND cùng cấp trong việc tổ chức cho đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp theo quy định của pháp luật. Công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử và theo định kỳ 3 tháng một lần để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương xem xét, giải quyết được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quan tâm triển khai thường xuyên.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về quy định giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở; định kỳ 2 năm một lần, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí là Trưởng, Phó các Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp với chính quyền thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở.

          Việc thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng; xây dựng chính quyền vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, lắng nghe, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng, chính quyền; tạo sự  đồng thuận trong nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của các cấp chính quyền, tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở.

          Thực hiện tốt công tác mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế  thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân về chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Hội thân nhân Việt kiều tỉnh tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ bà con kiều bào và thân nhân nhân dịp bà con về quê hương đón Tết cổ truyền, qua đó vận động bà con kiều bào và thân nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp vẫn còn những khó khăn, hạn chế như:

          - Công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tuy được các cấp Mặt trận quan tâm triển khai thực hiện nhưng hiệu quả, chất lượng chưa cao, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú, nội dung tuyên truyền chưa sâu, rộng, kỹ năng tuyên truyền miệng còn nhiều hạn chế; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn nặng tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu.

           - Các cuộc vận động, các phong trào thi đua tuy được đẩy mạnh thực hiện ở cơ sở nhưng chưa phát huy hết sức mạnh của nhân dân trong tham gia; việc phối hợp tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ở các cấp chưa cụ thể, thường xuyên, có việc còn chồng chéo; kết quả triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua, ở một số địa phương chưa tạo được sự chuyển biến tích cực đến mọi mặt của đời sống nhân dân trên địa bàn.

          - Việc phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội với chính quyền cùng cấp, các cơ quan, đơn vị trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đôi lúc chưa chặt chẽ, nhất là trong việc theo dõi, tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát. Hiệu quả, chất lượng công tác giám sát chưa cao, công tác phản biện xã hội còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng; một số hình thức tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chưa được triển khai thực hiện. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng còn hạn chế.

         - Sự phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác đối ngoại nhân dân còn chưa chặt chẽ, chưa phát huy hiệu quả cao; công tác thông tin, tuyên truyền về đối ngoại còn hạn chế.

          Từ những khó khăn, hạn chế nêu trên, đòi hỏi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phải có những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian đến, cụ thể như:

             - Thứ nhất, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức phong phú, đa đạng, nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm vào các vấn đề cốt lõi; tiếp tục mở rộng và tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của toàn dân vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước nói chung, tỉnh Phú Yên nói riêng. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác dân tộc, tôn giáo, tăng cường gặp gỡ, thăm hỏi, lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và phát huy vai trò của nhân sĩ trí thức, các vị tiêu biểu, người  có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong các dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống Mặt trận với các việc làm thiết thực, cụ thể.

           - Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng và tham gia tích cực vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì, phát động nhằm góp phần tham gia phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng cộng đồng dân cư phát triển. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và triển khai sâu rộng  các cuộc vận động, các phong trào thi đua; xây dựng kế hoạch nhằm phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức thành viên trong việc thực hiện.

          - Thứ ba, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử; thường xuyên nắm bắt, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở; thực hiện đúng quy định về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; phối hợp thực hiện và thường xuyên tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia tích cực vào công tác hòa giải ở cơ sở.

         - Thứ tư, triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng các nội dung cụ thể để triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về quy định giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

        - Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân về chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước. Phối hợp với chính quyền tranh thủ, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp nhận các nguồn vốn Phi Chính phủ, của bà con kiều bào định cư ở nước ngoài đầu tư, hỗ trợ cho tỉnh nhà. Hàng năm, nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc, tiếp tục phối hợp với chính quyền tổ chức gặp mặt bà con kiều bào về quê hương đón tết với chương trình ngày càng phong phú, qua đó giới thiệu cho bà con kiều bào về sự phát triển của đất nước nói chung, tỉnh nhà nói riêng.

        - Thứ sáu, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

Tác giả:Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên. - Nguồn:

Tin liên quan