Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020!

leconghuong 7/18/2019 3:35:11 PM Khung hướng dẫn kế hoạch năm 2020!
Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020!

Thực hiện Văn bản số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng xây dựng kế hoạch năm 2020;
Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải Khung hướng dẫn đánh giá xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 để Quý cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nghiên cứu triển khai đánh giá xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 của đơn vị.
Tải Khung hướng dẫn đánh giá xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 2020 tại đây


Tác giả:Lê Công Hướng - Nguồn:

Tin liên quan