HỘI NGHỊ GIAO BAN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ TẬP HUẤN KIẾN THỨC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN.

daoquangthanh 8/13/2019 4:30:11 PM Tin tức

Từ ngày 29-31/7/2019, tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị giao ban đầu tư nước ngoài và tập huấn kiến thức đầu tư nước ngoài khu vực miền Trung – Tây nguyên. Tham dự Hội nghị và tập huấn là lãnh đạo và chuyên viên của Cục Đầu tư nước ngoài, Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền trung và Sở Kế hoạch và Đầu tư 13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung – Tây nguyên.
Hội nghị giao ban khu vực miền Trung Tây Nguyên đã tập trung báo cáo, đánh giá tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trong 06 tháng đầu năm, kế hoạch thu hút đầu tư trong 06 tháng cuối năm 2019. Tính đến ngày 20/6/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà Đầu tư nước ngoài trên cả nước là 18,47 tỷ USD, bằng 90,8% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó 10/13 tỉnh thành phố khu vực miền Trung – Tây nguyên thu hút được 97 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 740 triệu USD, chiếm tỷ lệ 5,63% về số dự án và 9,99% về tổng vốn FDI của cả nước trong cùng kỳ. Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh cũng đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong việc thu hút đầu tư nước ngoài tại địa phương, đặc biệt Hội nghị đã thảo luận sâu về các nội dung liên quan đến vướng mắc trong thực hiện Luật đầu tư 2014, như: Việc giãn và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, thời gian giãn tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại Điều 46 Luật Đầu tư 2014, cách tính thời gian giãn tiến độ; về chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo điểm g Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư; thời gian thực hiện dự án và thời gian sử dụng đất và xử lý tài sản đầu tư trên đất; việc quản lý thông báo góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài; đấu thầu dự án và đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án..., đồng thời đưa ra kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm giúp các địa phương đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian đến.
Tại Lớp tập huấn kiến thức đầu tư nước ngoài, Lãnh đạo Cục đầu tư nước ngoài đã nêu một số nội dung chính về định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư giai đoạn tới; Xu hướng đầu tư nước ngoài trên thế giới và sự chuyển dịch đầu tư vào Việt Nam. Một số đối tác và thị trường trọng điểm; Thách thức và cơ hội trong việc thu hút FDI  trong bối cảnh xung đột thương mại giữa một số đối tác lớn trên thế giới; Trao đổi kinh nghiệm tiếp cận nhà đầu tư Hàn Quốc; Cập nhật về một số nội dung sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp; Các nội dung liên quan về đầu tư trong hiệp định CPTPP và EVFTA. Kỹ năng thuyết trình ứng dụng trong công tác thu hút FDI/ Xúc tiến đầu tư, xây dựng, quảng bá hình ảnh địa phương./.

Tác giả: - Nguồn:

Tin liên quan