Phổ biến Thông tin về Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

63 11/26/2018 12:00:00 AM Tin tức

Theo đó, Quyết định số 39/2010/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam và Thông tư số 19/2010/TT-BKH ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam hết hiệu lực. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến các Sở, ban, ngành và địa phương Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 (bao gồm phụ lục Danh mục và nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam). Đồng thời, đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, thông tin hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

            Download Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg tại đây:

Quyet-dinh-so-43-cua-TTg.doc

Phu-luc-43.doc


 

Tác giả: - Nguồn:

Tin liên quan