Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

63 11/21/2018 9:27:00 AM Tin tức

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, ngày 09/11/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch và Quốc hội đã thảo luận tại hội trường (lần 2) về Dự án Luật này. Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với nhiều nội dung trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật và dự thảo Luật, đồng thời tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Luật. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch được ban hành nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng tại Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, bãi bỏ các quy hoạch về phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ, các quy hoạch này đang cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Đảm bảo thống nhất với các nguyên tắc sửa đổi luật đã được áp dụng trong quá trình xây dựng Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung 11 luật có liên quan đến quy hoạch. Đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu về quản lý nhà nước của các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội, tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019./.

Nguồn: http://www.mpi.gov.vn 

Tác giả: - Nguồn:

Tin liên quan