Giới thiệu Giới thiệu

Các phòng ban trực thuộc

Cập nhật lúc:   11:56:34 - 24/09/2019 Số lượt xem:   495 Người đăng:   Administrator
Các phòng ban trực thuộc
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
Cơ quan/Di động
EMAIL
  Sở Kế hoạch và Đầu tư     sokehoachvadautu@phuyen.gov.vn
I  VĂN PHÒNG SỞ   (0257) 3842867
(0257) 3842191
 vanphongskhdtpy2016@gmail.com
1  Đỗ Thị Phấn     Chánh Văn phòng  093 5059112  dothiphan@phuyen.gov.vn
2  Lê Văn Lộc  Phó CVP  091 8136848  levanloc@phuyen.gov.vn
3  Dương Thị Lệ   Phó CVP  097 8688827  duongthile@phuyen.gov.vn
4  Lê Thị Lệ  Sang  Chuyên viên  094 5292427  lethilesang@phuyen.gov.vn
5  Trần Thị Kiều Nhi  Chuyên viên  0166 9409292  tranthikieunhi@phuyen.gov.vn
6  Nguyễn Thanh Vũ  Lái xe  0120 8095967  
7  Trần Ngọc Quàng  Lái xe  098 2078720  
8  Nguyễn Hữu Bằng  Bảo vệ  090 3968819  
9  Phan Thị Thu Dưng  Tạp vụ  0167 8334281  
II  P.TỔNG HỢP, QUY HOẠCH    (0257) 3841343  thqhpy@gmail.com
1  Lê Công Hướng  Trưởng phòng  091 4140501  leconghuong@phuyen.gov.vn
2  Ng.Nữ Đạt Minh Như  P.Trưởng phòng  091 3858285  nguyennudatminhnhu@phuyen.gov.vn
3  Nguyễn Thị Ánh Mỹ  P.Trưởng phòng  093 3785763  nguyenthianhmy@phuyen.gov.vn
4  Nguyễn Hoàng Tùng  Chuyên viên  0914 221263  nguyenhoangtung@phuyen.gov.vn
5  Nguyễn Thị Ngọc Trâm  Chuyên viên  0166 6542479  nguyenthingoctram@phuyen.gov.vn
6  Hồ Thị Quỳnh An  Chuyên viên  0168 9944978  hothiquynhan@phuyen.gov.vn
III  P.ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ    (0257) 3843047   GSTDDTPY@gmail.com
1  Võ Minh Đông  Trưởng phòng  098 2178773  vominhdong@phuyen.gov.vn
2  Phạm Tấn Cường  P.Trưởng phòng  0123 6014629  phamtancuong@phuyen.gov.vn  
 Cuongskhpy@gmail.com
3  Trương Nhật Huy  Chuyên viên  091 6883443  truongnhathuy@phuyen.gov.vn  
 nhathuykhdtpy@gmail.com
4  Lê Bê Ta  Chuyên viên  090 5663577  lebeta@phuyen.gov.vn
5  Nguyễn Thị Mỹ Tuyết  Chuyên viên  094 5564001  nguyenthimytuyet@phuyen.gov.vn
6  Huỳnh Minh Tuấn  Chuyên viên  098 2939351  huynhminhtuan@phuyen.gov.vn
7  Trần Minh Thanh  Chuyên viên  096 7777768  tranminhthanh@phuyen.gov.vn
IV  P.ĐĂNG KÝ KINH DOANH    (0257) 3842891  phongdkkdphuyen@gmail.com
1  Nguyễn Minh Hoà  Trưởng phòng  098 5001626  nguyenminhhoa@phuyen.gov.vn
2  Huỳnh Ngọc Nại  P.Trưởng phòng  091 4072346  huynhngocnai@phuyen.gov.vn
3  Đặng Thị Đào                Chuyên viên  097 9329634  dangthidao@phuyen.gov.vn
4  Trần Văn Nam  Chuyên viên  091 8945833  tranvannam@phuyen.gov.vn
5  Đặng Hồng Hạnh  Chuyên viên  093 5466786  danghonghanh@phuyen.gov.vn
V  P.KINH TẾ ĐỐI NGOẠI    (0257) 3841112  kinhtedoingoaipy@gmail.com
1  Đào Quang Thanh  Trưởng phòng 098 3053739  daoquangthanh@phuyen.gov.vn
2  Lê Hoài Ân  P.Trưởng phòng 0168 9385050  lehoaian@phuyen.gov.vn
3  Nguyễn Thị Ngọc Hân  Chuyên viên 091 7655456  nguyenthingochan@phuyen.gov.vn
4  Nguyễn Duy Trung  Chuyên viên 091 4254266  nguyenduytrung@phuyen.gov.vn
VI  P.KHOA GIÁO, VĂN XÃ      
1  Nguyễn Lạc  Trưởng phòng  098 4248439  nguyenlac@phuyen.gov.vn
2  Lê Vinh Lạc  P.Trưởng phòng  090 3585368  levinhlac@phuyen.gov.vn
3  Mai Hoàng Phong  Chuyên viên  093 5679293  maihoangphong@phuyen.gov.vn
4  Phan Thuỵ Oanh    Chuyên viên  094 7053368  phanthuyoanh@phuyen.gov.vn
VII  PHÒNG KINH TẾ NGÀNH    (057) 3841180  
1  Phạm Ngọc Thanh  Trưởng phòng  093 5559253  phamngocthanh@phuyen.gov.vn
2  Kiều Cẩm Linh  P.Trưởng phòng  0169 6408504  kieucamlinh@phuyen.gov.vn
3  Huỳnh Đức Minh  Chuyên viên  0168 4340704  huynhducminh@phuyen.gov.vn
4  Hồ Văn Truyện  Chuyên viên  098 9060767  hovantruyen@phuyen.gov.vn
5  Trương Thị Huyền Trang  Nhân viên  0166 8773099  truongthihuyentrang@phuyen.gov.vn
VIII  P.DOANH NGHIỆP, KINH TẾ TẬP THỂ VÀ TƯ NHÂN    (0257) 3556037  
1  Nguyễn Đan Thảo  Phó Trưởng phòng phụ trách  091 4451676  nguyendanthao@phuyen.gov.vn
2  Huỳnh Thị Minh Thư  Chuyên viên  093 4735573  huynhthiminhthu@phuyen.gov.vn
IX  THANH TRA SỞ      
1  Đặng Kim Ba  Chánh Thanh tra  091 4254250   dangkimba@phuyen.gov.vn
2  Nguyễn Thị Lệ Trinh        P.Chánh Thanh tra  093 5656377   nguyenthiletrinh@phuyen.gov.vn
3  Lê Hùng Cường  Thanh tra viên  098 9225825  lehungcuong@phuyen.gov.vn
4  Lê Văn Lộc (Thanh tra)  Thanh tra viên  096 9668855  levanloc@phuyen.gov.vn
X  VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG    (057) 3843219  
1  Nguyễn Duy Đinh  Phó CVP phụ trách  098 4549077  nguyenduydinh@phuyen.gov.vn
2  Đặng Thị Bạch An  Phó CVP  094 5045771  dangthibachan@phuyen.gov.vn
3  Hà Thị Ngọc Ly  Chuyên viên  098 5380243  hathingocly@phuyen.gov.vn
XI  TRUNG TÂM XTĐT    (057) 3843006  ipcphuyen@gmail.com
1  Nguyễn Thạnh Hưng      Phó Giám đốc phụ trách  098 3824781  nguyenthanhhung@phuyen.gov.vn
2  Nguyễn Thị Anh Thư      Phó Giám đốc  091 1627281  nguyenthianhthu@phuyen.gov.vn
3  Trần Đình Trung  Viên chức  091 3434988  trandinhtrung@phuyen.gov.vn
4  Nguyễn Chánh Phong  Viên chức  098 2287379  nguyenchanhphong@phuyen.gov.vn
5  Lê Thanh Phong  Viên chức  098 2227568  lethanhphong@phuyen.gov.vn
6  Nguyễn Thị Lệ Hà  Viên chức  0935 190032  nguyenthileha@phuyen.gov.vn
7  Phạm Xuân Thời  Nhân viên  090 8765790  phamxuanthoi@phuyen.gov.vn
8  Huỳnh Thị Diệu Anh  Nhân viên  090 5150379  huynhthidieuanh@phuyen.gov.vn
9  Lê Thị Hồng  Vân          Viên chức  093 5080981  lethihongvan@phuyen.gov.vn
10  Lê Hữu Huy  Nhân viên  0122 2473969  lehuuhuy@phuyen.gov.vn
XII  BQLDA JICA      (057) 3841111  
1  Nguyễn Huấn  Trưởng ban  091 4248284  nguyenhuan@phuyen.gov.vn
2  Phạm Thơ  Viên chức  098 3256845  phamtho@phuyen.gov.vn 
3  Nguyễn Thị Nhiệp  Tạp vụ  098 7590531  
III  TT NCTV&PT        
1  Nguyễn Đình Tiên  Giám đốc  0905 178611  nguyendinhtien@phuyen.gov.vn
2  Nguyễn Thị Hồng Hạnh  Kế toán  0982 403797  nguyenthihonghanh@phuyen.gov.vn
3  Lê Ngọc Thịnh  Nhân viên  0985 378828  lengocthinh@phuyen.gov.vn
4  Phan Thị Cẩm Loan  Nhân viên  0122 9503679  phanthicamloan@phuyen.gov.vn
5  Nguyễn Thị Hồng Ngọc  Nhân viên  0917 360556  nguyenthihongngoc@phuyen.gov.vn
6  Nguyễn Ngọc Nguyên Thi  Nhân viên  0949 741207  nguyenngocnguyenthi@phuyen.gov.vn
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 10
accessibility Hôm qua: 483
account_circle Trong tháng: 1.935
account_box Trong năm: 150.682
supervisor_account Tổng truy cập: 237.514