Giới thiệu Giới thiệu

Đánh giá nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Yên

Cập nhật lúc:   08:55:14 - 20/02/2020 Số lượt xem:   335 Người đăng:   Phòng tổng hợp quy hoạch
Ngày 19/02/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 299/SKHĐT-THQH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Chủ đầu tư, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 160/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh Phú Yên.
Việc đánh giá này làm cơ sở quan trọng để xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Theo Công văn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị, địa phương đánh giá 4 nội dung như sau:

1. Việc phân loại theo ngành, lĩnh vực tại Nghị quyết số 1023/NQ-UBNVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủ ban Thường vụ Quốc hội; Quyết định số 40/2012/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và tại Mục C của Nghị quyết số 160/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh Phú Yên, trong đó làm rõ việc phân loại này đã đầy đủ và có đáp ứng với yêu cầu thực hiện của đơn vị, địa phương trong giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn sắp tới hay không.

2. Nguyên tắc chung về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 40/2012/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và tại Khoản I Mục thuộc D của Nghị quyết số 160/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh Phú Yên.

3. Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của các đơn vị tại Quyết định số 40/2012/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của
Thủ tướng Chính phủ và
tại Khoản II, Khoản III,Khoản IV thuộc mục D của Nghị quyết số 160/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh Phú Yên, trong đó làm rõ các tiêu chí phân bổ vốn; nguyên tắc, cơ chế hỗ trợ, mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương có phù hợp với yêu cầu phát triển của các đơn vị, địa phương trong giai đoạn 2016-2020 và trong giai đoạn tới hay không.

4. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn ngân sách Trung ương cho các chương trình mục tiêu tại Quyết định số 40/2012/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và tại Khoản V, Khoản VI thuộc Mục D của Nghị quyết số 160/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh Phú Yên, trong đó làm rõ việc phân bổ vốn theo từng chương trình mục tiêu hiện nay có phù hợp với yêu cầu đầu tư (thứ tự ưu tiên) và phát triển của các đơn vị, địa phương hay không; đánh giá cụ thể cơ chế hỗ trợ và mức hỗ trợ vốn ngân sách trung ương cho các dự án do đơn vị, địa phương quản lý cũng như quy mô dự án hỗ trợ.

Trong từng nội dung cụ thể tại các điểm nêu trên, đề nghị các đơn vị, địa phương đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 160/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh Phú Yên, trong đó làm rõ nguyên nhân của các khó khăn, tồn tại và gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 24/2/2020 để tham mưu báo cáo UBND tỉnh.
 
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 91
accessibility Hôm qua: 455
account_circle Trong tháng: 3.848
account_box Trong năm: 152.595
supervisor_account Tổng truy cập: 239.427