List of projects calling for investment in the form of PPP for the 2016-2020 period in Phu Yen province

Updated at:   09:42:46 - 02/10/2019 Number of views:   227 Posted by:   Administrator
List of projects calling for investment in the form of PPP for the 2016-2020 period in Phu Yen province
Ngày 03/7/2017, Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Yên đã ký ban hành Quyết định số 1311/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Same category news