SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ YÊN
 Số điện thoại: (0257)3 843 006
 Mail: skhdt@gmail.com
 Địa chỉ: Số 2A, Điện Biên Phủ, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên