Quy hoạch Quy hoạch

Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Phú Yên

Cập nhật lúc:   14:51:31 - 13/12/2019 Số lượt xem:   650 Người đăng:   Văn phòng phát triển bền vững
Tờ trình đề nghị thẩm định Nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 11/12/2019, UBND tỉnh Phú Yên có Tờ trình số 181/TTr-UBND, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với những nội dung sau:
 1. Tên quy hoạch: Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 2. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch:
- Phạm vi nghiên cứu liên vùng: Nghiên cứu vai trò tỉnh Phú Yên trong mối quan hệ phát triển với các lãnh thổ lân cận có tác động trực tiếp đến tỉnh bao gồm: Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai; vùng Duyên hải miền Trung và cả nước. Nghiên cứu vai trò và khả năng khai thác lợi thế biển.
- Phạm vi lập quy hoạch tỉnh Phú Yên bao gồm toàn tỉnh Phú Yên  với tổng diện tích tự nhiên 5.023,4 km2; trên phạm vi 09 đơn vị hành chính: 01 thành phố (Tuy Hòa); 01 thị xã (Sông Cầu); 07 huyện (Đông Hòa, Đồng Xuân, Phú Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Tuy An).
3. Thời kỳ lập quy hoạch: Quy hoạch được lập cho thời kỳ 10 năm 2021-2030 (có phân kỳ theo hai giai đoạn 2021-2025, 2026-2030), tầm nhìn đến năm 2050.
4. Đối tượng lập quy hoạch
Đối tượng của Quy hoach tỉnh là sự phân bố không gian có tính chiến lược của những hoạt động kinh tế - xã hội ở cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh và liên tỉnh, liên huyện, liên ngành, đặc biệt là của những ngành, lãnh thổ có vai trò động lực trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng là sự cụ thể hóa định vị không gian phát triển của tỉnh được thể hiện trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021-2030, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành cấp quốc gia.
5. Quan điểm lập quy hoạch
          – Tuân thủ quy định của Luật Quy hoạch, quy định khác của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
– Bảo đảm phù hợp với các nội dung định hướng chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2021 - 2030, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng, các quy hoạch ngành quốc gia liên quan đến địa bàn tỉnh.
– Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các ngành trên địa bàn; phát triển hài hòa các địa phương, vùng lãnh thổ trên địa bàn tỉnh; phù hợp với khả năng cân đối, huy động về nguồn lực triển khai của tỉnh; đảm bảo quản lý phát triển kinh tế - xã hội và quản lý lãnh thổ; đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.
– Đảm bảo tính tích hợp thông qua phương pháp tiếp cận tổng hợp và phối hợp đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trong việc lập quy hoạch trên một phạm vi lãnh thổ xác định nhằm đạt được mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững.
– Bảo đảm tính nhân dân, sự tham gia của các bên liên quan, đảm bảo hài hòa lợi ích quốc gia, vùng, tỉnh và các địa phương liên quan; đảm bảo lợi ích của nhân dân.
–  Bảo đảm tính khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại, kết nối liên thông, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển; đánh giá đầy đủ giá trị địa kinh tế - chính trị của tỉnh; các tác động về các điều kiện và bối cảnh từ bên ngoài đến phát triển của tỉnh; các cơ hội liên kết giữa tỉnh Phú Yên với nội vùng, các vùng xung quanh, cả nước và khu vực; khả năng khai thác hành lang xuyên Á, hợp tác, giao thương giữa Việt Nam và các nước ASEAN; khả năng khai thác các Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết (CTPPP, AFTA…).
– Bảo đảm tính khả thi trong thực hiện, đáp ứng các yêu cầu phát triển trong giai đoạn 2021 - 2025; 2026 - 2030 và tạo nền tảng phát triển cho các giai đoạn tiếp theo, phù hợp với tầm nhìn đến năm 2050.
– Đảm bảo tính công khai, minh bạch giúp cho quá trình hỗ trợ ra quyết định trong thu hút và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
6. Mục tiêu lập quy hoạch
– Quy hoạch là công cụ pháp lý quan trọng để chính quyền các cấp tỉnh Phú Yên sử dụng để hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển; tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.
– Quy hoạch tỉnh sẽ đưa ra các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp để đẩy nhanh việc thực hiện các khâu đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng; đồng thời loại bỏ các quy hoạch chồng chéo, cản trở đầu tư phát triển trên địa bàn; tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong huy động, tiếp cận cũng như phát huy tối đa các nguồn lực trong hoạt động đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội - môi trường.
– Xây dựng kịch bản phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể, bố trí hợp lý không gian nhằm giải quyết các vấn đề xung đột về không gian trong địa bàn tỉnh hiện nay và định hướng không gian cho các nhu cầu phát triển trong tương lai trên cơ sở huy động hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài tỉnh.
– Là cơ sở để quản lý và thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế, đặc biệt là trong triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính khách quan, khoa học.
– Hướng tới phát triển bền vững trên cả 3 khía cạnh: Kinh tế - Xã hội - Môi trường trong tỉnh và đảm bảo phát triển bền vững trong dài hạn trong đó phát huy tối đa vai trò của 03 chủ thể trụ cột tham gia là Nhà nước - Doanh nghiệp - Người dân.
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 108
accessibility Hôm qua: 520
account_circle Trong tháng: 18.539
account_box Trong năm: 200.562
supervisor_account Tổng truy cập: 287.394