Phê duyệt danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Cập nhật lúc:   10:28:57 - 15/07/2021 Số lượt xem:   77 Người đăng:   Trung tâm xúc tiến đầu tư
Ngày 13/7/2021, UBND tỉnh Phú yên đã ban hành quyết định số 18/2021/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Theo đó, Quyết định này quy định danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo quy mô vốn đầu tư và địa bàn thực hiện liên kết trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo Nghị quyết số 10/2020/NQHĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Đối tượng áp dụng bao gồm: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, nông dân, chủ trang trại; người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác; cá nhân, người được 2 ủy quyền đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh (gọi chung là các bên tham gia liên kết) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện Quyết định này.
Danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên gồm:
1. Cây lương thực, cụ thể:
a) Lúa thương phẩm, gạo.
b) Lúa giống.
2. Cây thực phẩm, cụ thể:
a) Rau các loại, đậu các loại.
b) Các loại hoa, cây ăn quả.
c) Nấm thương phẩm.
3. Cây mía.
4. Cây sắn.
5. Cây công nghiệp dài ngày.
6. Cây ăn quả lâu năm.
7. Cây làm thức ăn chăn nuôi (ngô, cỏ); cây cao lương.
8. Cây lâm nghiệp (gỗ rừng trồng).
9. Cây dược liệu, cây thuốc (theo danh mục quy định của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và PTNT).
10. Chăn nuôi, cụ thể:
a) Gia cầm thương phẩm (gà, vịt, chim cút).
b) Gia cầm sinh sản (gà, vịt, chim cút).
c) Trâu, bò thương phẩm.
d) Dê thương phẩm.
e) Ong lấy mật.
11. Thủy sản, cụ thể:
a) Tôm thẻ.
b) Tôm hùm.
c) Cá ngừ.
Phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết được quy định như sau:
1. UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết có phạm vi hoạt động sản xuất trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên hoặc phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết có phạm vi hoạt động sản xuất trên địa bàn 01 đơn vị 3 hành chính cấp huyện với quy mô tổng mức vốn đầu tư của dự án từ 5,0 tỷ đồng trở lên.
2. UBND cấp huyện phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết không thuộc các trường hợp thuộc phạm vi thẩm quyền của UBND tỉnh nêu trên.
UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tham mưu thực hiện Quyết định này; trong quá trình triển khai thực hiện căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương tham mưu, đề xuất kịp thời việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2021./.
Nguồn: Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 247
accessibility Hôm qua: 483
account_circle Trong tháng: 29.537
account_box Trong năm: 93.728
supervisor_account Tổng truy cập: 393.307