Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng

Cập nhật lúc:   10:23:05 - 13/09/2021 Số lượt xem:   337 Người đăng:   Trung tâm xúc tiến đầu tư
Bản đồ quy hoạch Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa Bản đồ quy hoạch Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa
Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Đại Dương – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại cuộc họp với nhà tài trợ, đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh vào ngày 01/9/2021
Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lậpQuy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì thời gian lập Quy hoạch tỉnh không quá 24 tháng kể từ ngày 10/4/2020 (tức đếntháng 4/2022 phải hoàn thành, phê duyệt). Đến nay, sau hơn một nửa thời gian kế hoạch đề ra, mặc dù trong quá trình triển khai lập Quy hoạch tỉnh gặp một sốkhó khăn, vướng mắc, nhất là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến việc khảo sát thực tế, thu thập thông tin, dữ liệu; nhưng với sự làm việc hết sức khẩn trương, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị tư vấn trong việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định,nhất là việc phối hợp cung cấp các thông tin, số liệu, tổng hợp xây dựng 24chuyên đề mà đơn vị tư vấn đã báo cáo tại cuộc họp này. Đây là cơ sở tiền đề quan trọng cho việc đề xuất các phương án phát triển và xây dựng các nội dungtiếp theo trong lập Quy hoạch tỉnh. Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực làm việc hết sức khẩn trương, khoa học của nhà tài trợ, các đơn vị tư vấn và sự tích cực phối hợp của các sở ngành, địa phương trong thực hiện lập Quy hoạch tỉnh thời gian qua.
Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2021. Trong khi thời gian còn lại để thực hiện các nhiệm vụ không còn nhiều, để việc lập Quy hoạch tỉnh đảm bảochặt chẽ, hiệu quả và đúng thời gian quy định, Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnhyêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
Các cấp, các ngành, các địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan trong quá trình lập Quyhoạch tỉnh đảm bảo chất lượng và đúng theo tiến độ đề ra. Phấn đấu hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh trước ngày 31/12/2021, để trình cấp thẩm quyền thẩm định,phê duyệt trong Quý I/2022. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tạicuộc họp Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh vào tháng 4/2021 (tại Thông báo số220/TB-VP.UBND ngày 16/4/2021 của Văn phòng UBND tỉnh).
Các thành viên Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh là Thủ trưởng các sở, ban,ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhất là Thủ trưởng các ngành liên quan 24 chuyên đề, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu kỹ các nội dung báo cáo của 24 chuyên đề tích hợp Quy hoạch tỉnh, có ý kiến tham mưu bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/9/2021. Lưu ý: các ý kiến đề xuất ý tưởng quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnhvực, địa phương phải được thảo luận, bàn bạc trong tập thể lãnh đạo cơ quan, đơnvị, tạo sự thống nhất trong tư duy, quan điểm và định hướng phát triển.
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đôn đốc đơn vị tư vấn lập quy hoạch tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các ngành, địa phương để hoàn chỉnh báo cáo đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực của 24 chuyên đề tích hợp; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh triển khai thực hiện việc xác nhận theo đề nghị của Nhà tài trợ và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. Thời gian hoàn thành chậm nhất trong 17/9/2021. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để xem xét cập nhật toàn bộ các nội dung đã được định hướng trong Văn kiện Đại hội và các chương trình, Nghị quyết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Gần đây nhất là các Chương trình hành động của Tỉnh ủy: số 08-CTr/TU, số 09-CTr/TU,số 10-CTr/TU và số 11-CTr/TU ngày 18/8/2021.
Tập trung đẩy nhanh việc hoàn tất lựa chọn đơn vị tư vấn trong nước theo quy định; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, nhuần  nhuyễn giữa các đơn vị tư vấn trong quá trình lập quy hoạch.
Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan và đơn vị tư vấn chủ động tham mưu UBND tỉnh tổ chức các Hội thảo khoa học phù hợp theotừng giai đoạn để tổng kết đánh giá chất lượng sản phẩm tại các kỳ báo cáo vàđể tranh thủ sự  đóng góp tham vấn rộng rãi các chuyên gia, các nhà khoa học,các nhà đầu tư... Đồng thời chủ động rà soát, cập nhật lại kế hoạch chi tiết thựchiện lập Quy hoạch tỉnh theo từng mốc thời gian, lộ trình cụ thể (so với tiến độquy định của Trung ương) để Ban chỉ đạo tiện theo dõi, chỉ đạo.
Đề nghị nhà tài trợ, đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp và các văn bản ý kiến của các sở ngành, địa phương liên quan, tiếp tục nghiên cứu sâu,đánh giá, phân tích đầy đủ về thực trạng, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của tỉnh, từ đó khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng 24 chuyên đề, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnhđảm bảo thời gian theo yêu cầu.
Quá trình lập Quy hoạch tỉnh cần bám sát chủ trương, định hướng phát triển của Trung ương, các quy hoạch của quốc gia, quy hoạch vùng...; các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế của các địa phương trong tỉnh; hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Phú Yên phát triển bềnvững cả ba trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường và đảm bảo hài hòa 5 yếu tố“kinh tế - an sinh xã hội - môi trường - quốc phòng an ninh - giá trị văn hóa”.
phuyen.gov.vn
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 334
accessibility Hôm qua: 342
account_circle Trong tháng: 66.371
account_box Trong năm: 131.791
supervisor_account Tổng truy cập: 431.370