Tin tức và sự kiện Tin tức và sự kiện

Ngày 08/01/2020, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Chương trình Hành động số 02/CTr-UBND V/v thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp ch

Cập nhật lúc:   08:01:18 - 11/02/2020 Số lượt xem:   102 Người đăng:   Phòng đăng ký kinh doanh
Ngày 08/01/2020, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Chương trình Hành động số 02/CTr-UBND V/v thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.
Ngày 08/01/2020, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Chương trình Hành động số 02/CTr-UBND V/v thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.
Với mục đích tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, cởi mở, lành mạnh, đảm bảo mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường, được quyền tự do kinh doanh các lĩnh vực theo quy định của pháp luật, có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững; phấn đấu bình quân hàng năm có khoảng 500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 4.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh. Để đạt được kế hoạch đề ra, UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và địa phương như sau:
1. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương:
- Kịp thời đề xuất UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhà đầu tư.
- Triển khai kịp thời các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến các sở, ban, ngành và địa phương.
- Triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra tình hình cải cách thủ tục hành chính; tổ chức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đảm bảo hiệu quả, góp phần nâng cao giải quyết thủ tục hành chính… Theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 của các sở, ban, ngành, địa phương.
- Tiếp tục tăng số lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các dịch vụ công thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư lập các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp, xin chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đăng ký doanh nghiệp qua mạng, qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Chủ trì, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Phú Yên năm 2019 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh V/v Chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Tỉnh ủy về phát triển Kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp định kỳ năm 2020 (lần 01 trong quý I/2020 và lần 2 trong quý III/2020).
- Chủ trì, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai sau kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh (DDCI).
- Xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình xúc tiến kêu gọi đầu tư, theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không hình thức; đẩy mạnh chương trình xúc tiến đầu tư tại chỗ, nhất là các doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh; xúc tiến, kêu gọi các doanh nghiệp lớn về đầu tư tại tỉnh.
3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên, các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, như: trên báo địa phương, đài phát thanh và truyền hình tỉnh, đài phát thanh và truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; đặc biệt tăng cường phát triển hình thức thông tin truyền thông trên mạng về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
- Xây dựng nội dung thông tin, tuyên truyền về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Kịp thời hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương, chỉ đạo các đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện xây dựng các phóng sự, tọa đàm, bài viết, góc chuyên đề liên quan đến doanh nghiệp; kịp thời phản ánh các hoạt động của tỉnh về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trên Đài phát thanh, truyền hình tỉnh, Báo Phú Yên;
- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh ở cấp độ 4. Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
4. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan; giám sát và tăng cường kỷ luật kỷ cương trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phép xây dựng.
- Tiếp tục rà soát các Đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh để bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm quản lý thực hiện quy hoạch được tốt hơn, tạo quỹ đất hợp lý để thu hút đầu tư; tham mưu giải quyết các vấn đề có liên quan đến địa điểm xây dựng các dự án theo phân cấp.
- Thực hiện tốt việc công khai các thông tin thuộc lĩnh vực quản lý, trong đó chú trọng thông tin về: Quy hoạch xây dựng; năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng,…
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra trật tự xây dựng đô thị, xử lý các trường hợp sai phạm.
- Duy trì tiếp xúc, gặp mặt, đối thoại định kỳ với các doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị hoạt động, thu hút đầu tư.
5. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; đến hết năm 2020, 100% trường học trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng; khuyến khích các trường học xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để kết nối chia sẻ thông tin với ngân hàng, thực hiện thu học phí bằng phương thức điện tử.
6. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng nhận các khoản trợ cấp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm ít nhất trên địa bàn đô thị đạt 30% đến hết năm 2020.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến lao động, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội… đến người lao động và người sử dụng lao động; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động.
- Công khai thủ tục cấp giấy phép lao động đối với lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
- Điều tra, đánh giá nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp; tham mưu UBND tỉnh các chính sách liên quan đến đào tạo nghề lao động đảm bảo cung ứng nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
7. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp
- Tăng cường quản lý và triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đưa nhanh các kết quả vào sản xuất và đời sống.
- Tuyên truyền, phổ biến, xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học và công nghệ, trong đó tập trung vào đổi mới công nghệ, trang thiết bị, đặc biệt là công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên; phát triển tài sản trí tuệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Tiếp tục xây dựng, phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên; hợp tác, phối hợp với các đơn vị có kinh nghiệm để được hỗ trợ, tạo sự liên kết với cộng đồng khởi nghiệp trong nước.
- Đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên đến năm 2020, đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”; các mô hình ứng dụng, chuyển giao mới tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4) phù hợp với điều kiện của tỉnh.
- Tiếp tục xây dựng và triển khai Đề án kết nối cung - cầu công nghệ tỉnh Phú Yên.
8. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, qua đó, khắc phục những hạn chế của ngành. Tham mưu, đề xuất UBND tăng số lượng, tỷ lệ bác sĩ trên người dân để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và sức khỏe cộng đồng cho người dân.
9. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế.
- Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động khuyến công. Tổ chức các hội chợ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước để mở rộng hợp tác đầu tư và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.
- Cung cấp thông tin và dự báo tình hình cung cầu, giá cả thị trường để giúp doanh nghiệp chủ động trong sản xuất kinh doanh.
- Kịp thời tháo gỡ khó khăn để giúp doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu.
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.
10. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tiếp tục rà soát, kiện toàn, củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động.
- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
- Đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực và đề xuất giải pháp đạt hiệu quả cao; tham mưu xử lý những tổ chức, cá nhân có hành vi tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp và người dân, làm chậm tiến độ thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính.
- Nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh lồng ghép một số tiêu chính đánh giá xếp hạng việc thực hiện Chương trình hành động này vào nội dung khảo sát hàng năm của chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của các cơ quan, địa phương của tỉnh.
11. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giảm tối đa việc giải quyết trễ hạn hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn lực để đầu tư phát triển. Kiên quyết thu hồi các dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không triển khai thực hiện hoặc thực hiện chậm so với thời gian quy định, gây ảnh hướng tới kế hoạch, chiến lược phát triển của tỉnh theo tinh thần kết luận 54 và kết luận 76 của Tỉnh ủy.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nhất là các dự án khai thác cát, đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục và quy hoạch đã được phê duyệt; cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm; tổ chức đấu giá quyền khai thác khoảng sản.
- Tập trung thực hiện các giải pháp về bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp. Trong đó, tập trung vào việc tuyên truyền, vận động và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.
- Tiếp tục tà soát, công khai quỹ đất ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế để kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục rà soát, công khai các thủ tục hành chính liên quan đến thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các thông tin liên quan đến đất đai.
- Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư lập các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, môi trường, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định.
12. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; kiến nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách liên quan, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với thực tế của tỉnh.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tạo điều kiện để các doanh nghiệp được hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của nhà nước và của tỉnh.
- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, qua đó giúp doanh nghiệp vận dụng các quy định pháp luật trong giải quyết tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp; củng cố vai trò của Đoàn Luật sư; phối hợp với các cơ quan liên quan trợ giúp pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp dùng luật để khởi kiện khi có tranh chấp; tư vấn để doanh nghiệp sử dụng và tiếp tục sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp; nâng cao kỹ năng hòa giải và thương lượng trong giải quyết tranh chấp giữa các doanh nghiệp.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động bổ trợ tư pháp và hành chính tư pháp; tập trung hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; công tác chứng thực, công chứng, luật sư, tư vấn, giám định tư pháp, cấp phiếu lý lịch tư pháp, quản tài viên,… nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của doanh nghiệp và người dân.
13. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tích cực hướng dẫn chế độ tài chính, kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (startup).
- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; Quỹ Phát triển đất tỉnh.
14. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, tuyên truyền quảng bá du lịch cùng với việc nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, thu hút khách du lịch đến Phú Yên.
- Khuyến khích phát triển mạnh hoạt động lữ hành du lịch, xây dựng các tour du lịch chuyên đề; liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành, các doanh nghiệp lữ hành tổ chức các sự kiện để thu hút khách du lịch.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện; đầu tư hạ tầng thiết yếu tại một số khu di tích, điểm du lịch.
- Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động 05-CTr/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, đặc biệt là phát triển du lịch và dịch vụ biển. Bên cạnh việc thu hút các dự án du lịch lớn, có tính lan tỏa cao thì tập trung vào phát triển các sản phẩm du lịch mới, tận dụng được các giá trị văn hóa đặc sắc bản địa. Ứng dụng công nghệ số vào du lịch như du lịch thông minh, xây dựng bản đồ số, số hóa các di tích, danh thắng.
- Tiếp tục phối hợp Sở Giao thông Vận tải tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải pháp nâng cao chất lượng hạ tầng du lịch trên địa bàn tỉnh.
15. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Thúc đẩy phát triển nuôi trồng, khai thác thủy sản. Chuyển từ nuôi trồng, khai thác thủy sản theo phương thức truyền thống, tự phát sang công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Thúc đẩy các hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản bền vững, tăng cường bảo vệ, tái sinh nguồn lợi thủy sản. Triển khai hiệu quả các giải pháp của Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025 (Quyết định 79/QĐ-TTg ngày 28/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ). Trong đó, tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng, khai thác, bảo quản, chế biến, tạo ra các sản phẩm chủ lực, phát triển sản phẩm theo chuỗi, có chất lượng, giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp từ khâu chọn giống, phương thức nuôi trồng, sử dụng thức ăn, chế biến, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại...
- Song song với phát triển nuôi trồng thủy sản thì tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp trên các lĩnh vực còn lại. Định hướng chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp. Trong đó tập trung vào việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng sản phẩm chủ lực hướng vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Tăng cường việc phát triển sản phẩm theo chuỗi và ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào quá trình sản xuất, chế biến để gia tăng giá trị sản phẩm đầu ra.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đảm bảo đạt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.
16. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.
- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải pháp nâng cao chất lượng hạ tầng du lịch trên địa bàn tỉnh.
17. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các nhiệm vụ sau:
- Tiếp tục thực hiện hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước có cùng đặc điểm, điều kiện để có thể tận dụng hiệu quả kinh nghiệm, nguồn lực và mạng lưới, đặc biệt là các địa phương ở các quốc gia phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản. Qua hoạt động đối ngoại, kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư quốc tế vào đầu tư, sản xuất kinh doanh tại tỉnh.
- Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, các tổ chức quốc tế để phát triển về cảnh báo và phòng chống thiên tai, nhất là trong bối cảnh hiện nay tình trạng biến đổi khí hậu đang có diễn biến phức tạp, gây ra tình trạng lũ lụt, mưa bão ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân.
18. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương thống nhất kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan, đơn vị, địa phương trước khi trình phê duyệt; chủ trì xử lý việc chồng chéo, trùng lắp trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 15/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 3307/UBND-NC ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.
19. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Chỉ đạo triển khai tốt công tác tuyên truyền cải cách hành chính thuế; công tác phổ biến pháp luật thuế; công tác giải đáp chính sách thuế; công tác hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử; triển khai thực hiện chương trình "Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp" của ngành Thuế.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về thủ tục hành chính thuế, giải quyết nhanh các thủ tục liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người nộp thuế.
- Công khai, hướng dẫn các thủ tục hành chính liên quan đến ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.
- Tăng cường chỉ đạo các Chi cục thuế phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh đang hoạt động (có doanh thu lớn, nộp thuế lớn) chuyển đổi sang hoạt động theo các loại hình doanh nghiệp theo Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh về chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.
20. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – chi nhánh Phú Yên tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp duy trì chỉ số chiều sâu thông tin tín dụng; chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận tín dụng công bằng, minh bạch. Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dung tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 ban hành theo Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; đề xuất biện pháp đẩy mạnh thanh toán điện tử trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
21. Bảo hiểm xã hội tỉnh vận động, khuyến khích người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử tuất,… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.
22. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tiếp tục tà soát và công khai quỹ đất trong khu kinh tế và các khu công nghiệp để kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh.
- Hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc lập thủ tục hành chính liên quan đến xin chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định; triển khai thực hiện dự án sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các khu công nghiệp, khu chức năng trong Khu kinh tế Nam Phú Yên.
23. Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Huy động mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tham mưu UBND tỉnh các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, kêu gọi đầu tư vào Khu nông nghiệp.
- Hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc lập thủ tục hành chính liên quan đến chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định; triển khai thực hiện dự án sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
24. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh:
- Tiếp tục tổ chức triển khai những giải pháp cốt lõi để đảm bảo quốc phòng an ninh. Thực hiện tốt công tác giao quân đạt chỉ tiêu, kế hoạch được giao.
- Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác phòng, chống các loại tội phạm.
25. Cục Quản lý thị trường Phú Yên chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.
26. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư giải quyết kịp thời, nhanh chóng các thủ tục đầu tư, xây dựng có dự án triển khai trên địa bàn.
- Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể; tuyên truyền các chính sách hỗ trợ của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa liên quan đến hộ kinh doanh.
- Nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh về chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; phối hợp với Chi Cục thuế tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh đang hoạt động (có doanh thu lớn, nộp thuế lớn) chuyển đổi sang hoạt động theo các loại hình doanh nghiệp; tăng cường công tác rà soát tình hình hoạt động của các hộ kinh doanh trên địa bàn, đối với các hộ kinh doanh có sử dụng từ mười (10) lao động trở lên hoặc hoạt động từ hai (02) địa điểm trở lên thì bắt buộc phải làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.
27. Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Câu lạc bộ Doanh nghiệp và Doanh nhân tiêu biểu tỉnh, Câu lạc bộ nữ doanh nhân tỉnh và các hội, hiệp hội, câu lạc bộ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:
- Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi phát triển doanh nghiệp trong tỉnh; cung cấp các thông tin kịp thời đến các doanh nghiệp, doanh nhân thành viên của hội; nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động sinh hoạt, giao lưu, đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền tại các chương trình cụ thể, trong đó có sinh hoạt Cà phê doanh nhân.
  - Thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, thường xuyên tổ chức gặp gỡ, giao lưu doanh nghiệp với chính quyền; tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân; đề xuất các chính sách, giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, doanh nhân; hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân hội nhập kinh tế quốc tế.
- Tăng cường nâng cao sự hiểu biết về pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp. Luôn khuyến khích, động viên doanh nghiệp tự rèn luyện bản thân, cập nhật kịp thời các quy định pháp luật để đồng hành và có tiếng nói chung cùng các cơ quan Nhà nước.
xem tại đây
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 475
accessibility Hôm qua: 470
account_circle Trong tháng: 1.917
account_box Trong năm: 150.664
supervisor_account Tổng truy cập: 237.496