Phú Yên ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật lúc:   16:45:46 - 11/05/2021 Số lượt xem:   425 Người đăng:   Trung tâm xúc tiến đầu tư
(Ảnh: sưu tầm Internet) (Ảnh: sưu tầm Internet)
Thực hiện Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 11/5/2021 về cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025.
Mục đích là xác định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu để chỉ đạo, phân công tổ chức thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; Căn cứ để các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ triển khai tốt các mục tiêu, định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Mục tiêu chung: Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh nông sản; bảo vệ môi trường, sinh thái; nâng cao thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn; đảm bảo an ninh lương thực và an ninh quốc phòng. Đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối bền vững với chuỗi giá trị nông sản trong bối cảnh hội nhập.
Mục tiêu cụ thể đến năm 2025:
- Tốc độ tăng trưởng GRDP khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt bình quân từ 3,5-4,0%/năm. Tốc độ tăng năng suất lao động nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt bình quân ≥ 7%/năm;
- Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản (gọi tắt là nông sản) được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết đạt ≥ 30%; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông sản được sản xuất theo quy trình sản xuất tốt hoặc tương đương đạt ≥ 20%; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt ≥ 20%; tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp được tưới tiết kiệm nước đạt ≥ 15% ; diện tích nhóm đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt ≥ 1,0% tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp; tốc độ tăng giá trị gia tăng công nghiệp chế biến nông sản đạt ≥ 6,0%; tốc độ tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt bình quân 5,0%/năm;
- Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm còn khoảng 35%; tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo đạt khoảng 55%; tỷ lệ hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đạt khoảng 80%; thu nhập bình quân của dân cư nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.
- Tỷ lệ sử dụng sản phẩm phân bón hữu cơ trong tổng sản phẩm phân bón được tiêu thụ đạt ≥ 10%; tỷ lệ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng đạt ≥20%; tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt khoảng 48%.
Nhiệm vụ đến năm 2025: Cơ cấu theo 02 nhóm sản phẩm: Đẩy mạnh phát triển nhóm sản phẩm chủ lực của tỉnh, từng bước tham gia vào nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia và Nhóm sản phẩm đặc sản địa phương và Cơ cấu lại sản xuất theo từng lĩnh vực: Gồm 05 lĩnh vực: Trồng trọt; Chăn nuôi; Thủy sản; Lâm nghiệp; Diêm nghiệp.
Giải pháp thực hiện là tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn; Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; Thúc đẩy phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản, phát triển công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistic; Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh sản xuất nông sản sạch, triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm; Tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; Tăng cường công tác xúc tiến thương mại nông sản, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế; Bảo vệ tài nguyên, môi trường nông thôn, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.
Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức triển khai Kế hoạch này; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc sở và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện.
Tải Kế hoạch số 91/KH-UBND tại đây.      
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 246
accessibility Hôm qua: 483
account_circle Trong tháng: 29.536
account_box Trong năm: 93.727
supervisor_account Tổng truy cập: 393.306