Kế hoạch kiểm tra, rà soát, củng cố hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2012 và vận động thành lập các hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên

15/08/2019 03:41:23
|
Thông tin doanh nghiệp
Ngày 04/4/2017, UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND V/v Kiểm tra, rà soát, củng cố hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2012 và vận động thành lập các hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tình hình cấp Giấy chứng nhận ĐKDN tháng 02 năm 2017

15/08/2019 03:27:54
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 02 năm 2017: I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc thành lập mới: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 24 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 284.500 triệu đồng. Trong đó: - Doanh nghiệp tư nhân: 05 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 5.700 triệu đồng;

Tình hình cấp Giấy chứng nhận ĐKDN tháng 01 năm 2017

15/08/2019 03:27:26
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 01 năm 2017: I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc thành lập mới: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 29 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 855.850 triệu đồng. Trong đó: - Doanh nghiệp tư nhân: 02 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 2.700 triệu đồng;

Tình hình cấp Giấy chứng nhận ĐKDN tháng 3 năm 2017

15/08/2019 03:23:37
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 3 năm 2017: I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc thành lập mới: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 51 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 145.839 triệu đồng. Trong đó: - Doanh nghiệp tư nhân: 08 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 8.500 triệu đồng;

Tình hình cấp Giấy chứng nhận ĐKDN tháng 4 năm 2017

15/08/2019 03:19:02
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 4 năm 2017: I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc thành lập mới: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 35 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 149.800 triệu đồng. Trong đó: - Doanh nghiệp tư nhân: 06 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 5.500 triệu đồng;

Tình hình cấp Giấy chứng nhận ĐKDN tháng 5 năm 2017

15/08/2019 03:17:49
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 5 năm 2017: I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 28 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 99.090 triệu đồng. Trong đó: - Doanh nghiệp tư nhân: 04 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 6.740 triệu đồng;

Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 6 năm 2017

15/08/2019 03:09:09
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 6 năm 2017: I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 34 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 158.300 triệu đồng. Trong đó: - Doanh nghiệp tư nhân: 01 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 500 triệu đồng;

Tình hình cấp Giấy chứng nhận ĐKDN tháng 7 năm 2017

15/08/2019 03:07:22
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2017: I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 51 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 93.170 triệu đồng. Trong đó: - Doanh nghiệp tư nhân: 03 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 1.220 triệu đồng;

Tình hình cấp Giấy chứng nhận ĐKDN tháng 8 năm 2017

15/08/2019 03:05:21
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 8 năm 2017: I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 37 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 100.190 triệu đồng. Trong đó: - Doanh nghiệp tư nhân: 06 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 5.250 triệu đồng;

Tình hình cấp Giấy chứng nhận ĐKDN tháng 9 năm 2017

15/08/2019 03:02:16
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 9 năm 2017: I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 32 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 470.418 triệu đồng. Trong đó:

Tình hình cấp chứng nhận ĐKDN tháng 10/2017

15/08/2019 03:00:20
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 10 năm 2017: I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 45 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 256.478 triệu đồng. Trong đó: - Doanh nghiệp tư nhân: 06 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 2.250 triệu đồng;

Tình hình cấp chứng nhận ĐKDN tháng 11/2017

15/08/2019 03:00:11
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 11 năm 2017: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 27 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 219.900 triệu đồng. Trong đó: - Doanh nghiệp tư nhân: 02 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 600 triệu đồng;

Tình hình cấp chứng nhận ĐKDN tháng 12/2017

15/08/2019 02:45:59
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 12 năm 2017: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 15 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 135.970 triệu đồng. Trong đó: - Doanh nghiệp tư nhân: 02 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 170 triệu đồng;

Tình hình cấp chứng nhận ĐKDN năm 2017

15/08/2019 02:42:30
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp năm 2017: I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc thành lập mới: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 408 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 2.969 tỷ đồng, số vốn bình quân của một doanh nghiệp là 7,27 tỷ đồng. Trong đó: - Doanh nghiệp tư nhân: 48 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 42 tỷ đồng

Tình hình cấp chứng nhận ĐKDN tháng 01/2018

15/08/2019 02:39:56
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 1 năm 2018: I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 53 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 664.960 triệu đồng. Trong đó: - Doanh nghiệp tư nhân: 03 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 900 triệu đồng;

Tình hình cấp chứng nhận ĐKDN tháng 02/2018

15/08/2019 02:37:17
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 02 năm 2018: I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 19 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 201.000 triệu đồng. Trong đó: - Công ty TNHH MTV: 12 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 48.100 triệu đồng;

Tình hình cấp chứng nhận ĐKDN tháng 3/2018

15/08/2019 02:33:41
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 3 năm 2018: I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 55 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 776.595 triệu đồng. Trong đó: - Doanh nghiệp tư nhân: 06 doanh nghiệp, với vốn đầu tư đăng ký là: 6.050 triệu đồng;

Tình hình cấp chứng nhận ĐKDN tháng 4/2018

15/08/2019 02:30:56
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 4 năm 2018: I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 45 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 516.580 triệu đồng. Trong đó: - Doanh nghiệp tư nhân: 01 doanh nghiệp, với vốn đầu tư đăng ký là: 100 triệu đồng;

Tình hình cấp chứng nhận ĐKDN tháng 5/2018

15/08/2019 02:28:13
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 5 năm 2018: I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 56 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 1.084.249 triệu đồng. Trong đó: - Doanh nghiệp tư nhân: 01 doanh nghiệp, với vốn đầu tư đăng ký là: 300 triệu đồng;

Tình hình cấp chứng nhận ĐKDN tháng 6/2018

15/08/2019 02:21:31
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 6 năm 2018: I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 34 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 828.940 triệu đồng. Trong đó: - Công ty TNHH MTV: 21 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 133.900 triệu đồng;
1 2 [1/2]
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 730
accessibility Hôm qua: 1.764
account_circle Trong tháng: 28.525
account_box Trong năm: 38.681
supervisor_account Tổng truy cập: 38.681