Phú Yên triển khai thực hiện Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cập nhật lúc:   09:42:11 - 20/07/2022 Số lượt xem:   1494 Người đăng:   Phòng đăng ký kinh doanh
(ảnh nguồn baochinhphu.vn) (ảnh nguồn baochinhphu.vn)
Ngày 18/7/2022, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)
Theo đó, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hỗ trợ DNNVV theo Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Luật Hỗ trợ DNNVV; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản liên quan; nhằm hỗ trợ tối đa cho DNNVV trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để thúc đẩy DNNVV phát triển có chất lượng và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc, động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khuyến khích các hộ kinh doanh có tiềm năng chuyển đổi thành doanh nghiệp theo quy định.
Theo Kế hoạch, đối tượng được hỗ trợ là DNNVV thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định DNNVV theo Điều 5, Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ. Các nội dung hỗ trợ, gồm: Hỗ trợ công nghệ; Hỗ trợ thông tin cho DNNVV; Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh; Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và Hỗ trợ lãi suất cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.
UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cho Giám đốc các sở, ban ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị. Cụ thể hóa các nhiệm vụ tại kế hoạch này vào chương trình công tác hàng năm của đơn vị, trong đó nêu rõ các mục tiêu, chỉ tiêu; nhiệm vụ, giải pháp, sản phẩm cụ thể; cơ quan, đơn vị thực hiện, thời gian hoàn thành. Định kỳ hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất dự toán kinh phí hỗ trợ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định.
----------------------
Tải Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 18/7/2022 tại đây.
» Dự kiến lịch tiếp công dân hàng tháng năm 2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
» Thông báo việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên
» Mời tham gia tập huấn về thúc đẩy kinh doanh trực tuyến với Google
» Thông báo mời quan tâm gói thầu số 03TV: Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
» Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
» Văn bản số 1239/UBND-KGVX ngày 27 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Yên về phòng, chống dịch COVID-19
» Quyết định Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng Cao cấp Cù Lao Mái Nhà, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An
» Công văn số 49/CV-BCĐ ngày 07/02/2021 của BCĐ PCD COVID-19 UBND tỉnh Phú Yên V/v Triển khai PCD COVID-19 theo CV số 931/VPCP-KGVX
» Văn bản số 476/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Thực hiện nội dung Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
» Văn bản số 412/UBND -KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh V/v thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 110
accessibility Hôm qua: 238
account_circle Trong tháng: 39.283
account_box Trong năm: 82.667
supervisor_account Tổng truy cập: 543.080