Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị

Cập nhật lúc:   16:33:56 - 22/11/2019 Số lượt xem:   7284 Người đăng:   Phòng đăng ký kinh doanh
Ngày 18/11/2019 Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị “Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã – Thời cơ, thách thức trong bối cảnh mới” và Lễ ra mắt Hợp tác xã Lâm nghiệp Công nghệ cao tỉnh Phú Yên.
Ngày 18/11/2019  Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị “Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã – Thời cơ, thách thức trong bối cảnh mới” và Lễ ra mắt Hợp tác xã Lâm nghiệp Công nghệ cao tỉnh Phú Yên.


Tham dự Hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày một số nội dung về: “Giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX tỉnh Phú Yên theo Luật HTX năm 2012”. Nội dung cụ thể như sau:
Luật HTX năm 2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013. Theo Luật Hợp tác xã năm 2012, các HTX hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau của các thành viên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên.
Với tinh thần trên của Luật HTX năm 2012, đã tạo ra một sự chuyển biến tích cực trong việc tổ chức và hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 100% hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012. Các HTX đã đổi mới phương thức hoạt động, quản lý, HTX nông nghiệp mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ đầu vào, đầu ra cho thành viên, thông qua hoạt động liên doanh liên kết giữa HTX với HTX, giữa HTX với doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động. Đến nay, có khoảng 60% HTX trong tỉnh thực hiện mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nhiều mô hình HTX kiểu mới đã hình thành và hoạt động hiệu quả.
Bên cạnh đó, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cũng đã rất tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 02 huyện và 51 xã đạt chuẩn nông thôn mới…
Qua 07 năm triển khai Luật HTX năm 2012, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự triển khai đồng bộ của UBND các huyện, thị xã, thành phố và sự hưởng ứng của các hợp tác xã, tình hình hoạt động và phát triển của hợp tác xã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ nêu trên.
Tuy nhiên, so với tiềm năng của tỉnh, thì tình hình hoạt động và phát triển của kinh tế tập thể nói chung và hợp tác xã nói riêng trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế; chưa đảm bảo mục tiêu, định hướng mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đề ra. Nhiều HTX vẫn ở trong tình trạng khó khăn, năng lực nội tại của các HTX còn yếu, cơ sở vật chất nghèo nàn, trình độ công nghệ lạc hậu; Năng lực, trình độ cán bộ quản lý trong khu vực HTX còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay; chính sách đối với cán bộ HTX còn có nhiều bất cập;  Nhiều HTX hoạt động không đúng với nguyên tắc, chưa thực sự tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật HTX năm 2012; Sự liên kết, hợp tác của các HTX chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp, vai trò của liên hiệp HTX chưa được phát huy;  Tốc độ tăng trưởng khu vực kinh tế tập thể thấp, đóng góp của kinh tế tập thể, hợp tác xã vào GRDP của tỉnh chiếm tỷ lệ còn khiêm tốn…
Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời gian qua, trong thời gian tới, Tỉnh cần phải tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
1. Về công tác tuyên truyền: Các cấp, các ngành và địa phương cần quan tâm hơn công tác tuyên truyền; thường xuyên chỉ đạo, quán triệt cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về Luật Hợp tác xã năm 2012, bản chất mô hình hợp tác xã kiểu mới, hiểu rõ các giá trị và các nguyên tắc hoạt động của hợp tác xã, sự khác nhau giữa hợp tác xã kiểu cũ và kiểu mới; vai trò và lợi ích của tổ chức hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung; nhấn mạnh được vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, trọng tâm là hợp tác xã đối với nền kinh tế, đặc biệt đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
2. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã. Thực hiện tốt công tác xây dựng, hoạch định và đề xuất các mô hình, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phù hợp với tình hình của địa phương; tăng cường công tác phối hợp trong việc giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; nghiên cứu, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
3. Nâng cao năng lực quản lý, hoạt động của Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác. Tập trung phát triển HTX theo hướng đổi mới nâng cao chất lượng các HTX hiện có; Mở rộng hoạt động kinh doanh theo hướng đa ngành nghề, đa dạng hoạt động với nhiều mức độ khác nhau, mở rộng liên doanh liên kết, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm. Tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ có trọng tâm, xác định chiến lược trước mắt và lâu dài. Chú trọng làm tốt dịch vụ phục vụ kinh tế hộ thành viên. Xây dựng và phát triển HTX mới theo hướng thực hiện một hoặc nhiều khâu dịch vụ cho thành viên phù hợp với nhu cầu thị trường; Xây dựng thương hiệu đối với một số sản phẩm của HTX đủ sức cạnh tranh trên thị trường cả nội địa và quốc tế.
4. Thường xuyên đánh giá lại các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã có hiệu quả để có cơ sở nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh; lựa chọn một số hợp tác xã có quy mô phù hợp để tập trung hỗ trợ xây dựng mô hình liên kết chuỗi với doanh nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Tiếp tục vận động để thành lập các hợp tác xã kiểu mới quy mô cấp tỉnh trong lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, đánh bắt, chế biến thủy hải sản; dịch vụ vận tải đã được UBND tỉnh xác định trong Đề án Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017 – 2020.
5. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong phát triển kinh tế tập thể. Cấp ủy và chính quyền các cấp hỗ trợ, tạo điều kiện và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong việc tuyên truyền, vận động thành viên tham gia hợp tác xã, đưa Luật Hợp tác xã năm 2012 vào cuộc sống.
 
 
 
 
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 76
accessibility Hôm qua: 445
account_circle Trong tháng: 3.378
account_box Trong năm: 152.125
supervisor_account Tổng truy cập: 238.957