Kế hoạch kiểm tra, rà soát, củng cố hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2012 và vận động thành lập các hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Cập nhật lúc:   03:41:23 - 15/08/2019 Số lượt xem:   1821 Người đăng:   Administrator
Ngày 04/4/2017, UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND V/v Kiểm tra, rà soát, củng cố hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2012 và vận động thành lập các hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Ngày 04/4/2017, UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND V/v Kiểm tra, rà soát, củng cố hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2012 và vận động thành lập các hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Ngày 04/4/2017, UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND V/v Kiểm tra, rà soát, củng cố hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2012 và vận động thành lập các hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên, theo đó nội dung thực hiện như sau:

1. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố:

1.1. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, củng cố tổ chức và hoạt động của HTX, hướng dẫn đăng ký lại HTX đối với các HTX có tổ chức và hoạt động chưa phù hợp với quy định của Luật HTX năm 2012. Trong đó  lưu ý :

a. Hướng dẫn, chỉ đạo các HTX tiến hành:

- Rà soát lại danh sách thành viên: Nếu thành viên không đủ tiêu chí (điều kiện trở thành thành viên theo quy định của Luật HTX năm 2012), không có nhu cầu hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thì tiến hành thủ tục hoàn trả vốn góp, chấm dứt tư cách thành viên.

- Xác định, xây dựng lại phương án hoạt động sản xuất, kinh doanh cho phù hợp với Luật HTX năm 2012. Trong đó tỷ lệ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ cho thành viên phải đảm bảo theo quy định của Luật HTX.

- Căn cứ nhu cầu, tình hình thực tế của HTX và các thành viên HTX, xác định vốn điều lệ cho phù hợp, kêu gọi các thành viên góp vốn bổ sung hoặc vận động thành viên mới tham gia.

-  Đề xuất, kiến nghị nhằm hỗ trợ hợp tác xã phát triển.

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX (nếu có) hoặc đăng ký HTX theo Luật HTX năm 2012 (nếu chưa đăng ký).

b. Báo cáo tình hình thực hiện Luật HTX năm 2012 và thực trạng phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố:

- Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát việc triển khai Luật HTX năm 2012;

- Báo cáo kết quả củng cố, đăng ký lại các HTX theo quy định của Luật HTX năm 2012.

- Báo cáo danh sách các HTX có tổ chức và hoạt động chưa phù hợp với quy định của Luật HTX năm 2012. Nêu rõ nội dung chưa phù với Luật HTX và phương án củng cố, đăng ký lại đối với các HTX có tổ chức và hoạt động chưa phù hợp với quy định của Luật HTX năm 2012 (cụ thể cho từng HTX).

- Báo cáo danh sách HTX không triển khai theo Luật HTX năm 2012. Phương án chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác đối với các HTX không thực hiện theo Luật HTX năm 2012 (cụ thể cho từng HTX).

- Đánh giá tình hình hoạt động của các HTX trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2017. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, quản lý hợp tác xã của UBND cấp huyện và những đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ, hỗ trợ hợp tác xã phát triển.

- Kết quả lồng ghép, bố trí vốn từ các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế xã hội của huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ xây dựng, thành lập và hoạt động của các hợp tác xã.

1.2. Khảo sát, lựa chọn và xác định các HTX xây dựng mô hình HTX điểm để nhân rộng:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố khảo sát, đánh giá, lựa chọn 01 HTX mang tính đặc trưng của địa phương, có tổ chức và hoạt động phù hợp để xây dựng mô hình HTX điểm để nhân rộng.

- Hướng dẫn các HTX được chọn xây dựng mô hình HTX điểm xây dựng phương án tổ chức và hoạt động trong những năm đến, nêu những thuận lợi và khó khăn, đề xuất những nội dung cần hỗ trợ.

1.3. Khảo sát, vận động các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tham gia thành lập các HTX mô hình kiểu mới với quy mô cả huyện, liên huyện hoặc quy mô tỉnh.

UBND  các huyện, thị xã, thành phố vận động thành lập các HTX mô hình kiểu mới với quy mô cả huyện, liên huyện hoặc quy mô tỉnh trong một số lĩnh vực phù hợp với tình hình của địa phương, như: Nuôi trồng, khai thác, đánh bắt, chế biến thủy hải sản; trồng rừng, khai thác và chế biến gỗ; dịch vụ vận tải… . Trong đó, các thành viên HTX là các tổ chức (doanh nghiệp, HTX, … ), hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu, tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã, cụ thể như:

- Đối với lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, đánh bắt, chế biến thủy hải sản:

+ Tiến hành vận động thành lập HTX nuôi trồng, khai thác, đánh bắt, chế biến thủy hải sản.

+ Thành viên là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền đánh bắt hoặc cơ sở nhà máy chế biến thủy hải sản.

+ Địa bàn: Các huyện ven biển.

- Đối với lĩnh vực trồng rừng, khai thác, chế biến gỗ:

+ Tiến hành vận động thành lập HTX trồng rừng, khai thác, chế biến gỗ.

+ Thành viên là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trồng rừng, khai thác, nhà máy chế biến gỗ…

+ Địa bàn: Các huyện miền núi.

- Đối với lĩnh vực dịch vụ vận tải:

+ Tiến hành vận động thành lập HTX dịch vụ vận tải.

+ Thành viên là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có phương tiện vận tải, có cây xăng, cơ sở sửa chữa, trạm dừng chân,...

+ Địa bàn: Các thị trấn, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 4/2017.

2. Đối với các sở, ngành cấp tỉnh:

Tổ chức đoàn công tác cấp tỉnh, gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trưởng đoàn), Liên minh hợp tác xã tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội nông dân Tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Phú Yên, Cục thuế Tỉnh. Đoàn công tác thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức kiểm ra, rà soát, hướng dẫn tiếp tục triển khai Luật HTX năm 2012 ở các huyện, thị xã, thành phố; báo cáo, tham mưu UBND Tỉnh đối với các HTX không triển khai theo đúng Luật HTX năm 2012.

- Tham mưu UBND Tỉnh về việc xây dựng các mô hình HTX điểm để nhân rộng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: Các thành viên của Đoàn công tác cấp tỉnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình tiến hành đánh giá phương án tổ chức và hoạt động trong những năm đến của các HTX được chọn xây dựng mô hình HTX điểm, sự phù hợp với phát triển ngành, những thuận lợi khó khăn, những nội dung hỗ trợ các HTX,… Góp ý kiến để xây dựng HTX thành mô hình HTX điểm. Tổng hợp, báo cáo về các mô hình HTX điểm và đề xuất tham mưu UBND Tỉnh những nội dung hỗ trợ phù hợp.

- Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện khảo sát, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thành lập các HTX mô hình kiểu mới với quy mô cả huyện, liên huyện hoặc quy mô tỉnh theo nội dung tại mục (II.1.3). Báo cáo, đề xuất UBND Tỉnh việc thực hiện đề án về các mô hình thí điểm HTX, liên hiệp HTX theo hướng tăng quy mô sản xuất hàng hóa, gắn kết chuỗi giá trị sản phẩm,… theo cách thức thực hiện của Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 và phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/6/2017.

3. Tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, cho mọi người dân, nhất là người lao động, thành viên trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hiểu và nắm vững những vấn đề của Luật HTX từ đó thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo Luật HTX.

- Các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên tuyền, phổ biến pháp luật về HTX bằng nhiều hình thức thích hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiếp tục tổ chức tốt việc tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật về hợp tác xã cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân địa phương.

- Mặt trận Tổ quốc Việt nam các cấp và các tổ chức thành viên như Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể khác tiếp tục tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp tác xã; vận động người dân tham gia hợp tác xã và xây dựng các mô hình HTX.

Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 35
accessibility Hôm qua: 300
account_circle Trong tháng: 17.533
account_box Trong năm: 169.676
supervisor_account Tổng truy cập: 256.508