Văn bản pháp luật Văn bản pháp luật

37/2018/QH14

23/09/2019 11:44:47
|
Văn bản pháp luật
Luật công an nhân dân. Ngày ban hành: 20/11/2018

02/2019/TT-BNV

23/09/2019 11:42:23
|
Văn bản pháp luật
Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử. Ngày ban hành: 24/01/2019

01/2019/TT-BNV

23/09/2019 11:41:20
|
Văn bản pháp luật
Quy định Quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. Ngày ban hành: 24/01/2019

61/2018/QĐ-UBND

23/09/2019 11:39:28
|
Văn bản pháp luật
Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh. Ngày ban hành: 14/12/2018

60/2018/QĐ-UBND

23/09/2019 11:36:52
|
Văn bản pháp luật
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. Ngày ban hành: 14/12/2018

147/QĐ-SKHĐT

23/09/2019 11:34:54
|
Văn bản pháp luật
Quyết định phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

86/TB-SKHĐT

23/09/2019 11:33:12
|
Văn bản pháp luật
Thông báo chức danh và chữ ký Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngày ban hành: 10/10/2018

04/KH-SKHĐT

23/09/2019 11:31:47
|
Văn bản pháp luật
Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018 của Sở Ké hoạch và Đầu tư Phú Yên. Ngày ban hành: 24/01/2018

03/KH-SKHĐT

23/09/2019 11:30:46
|
Văn bản pháp luật
Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngày ban hành: 24/01/2018

35/KH-SKHĐT

23/09/2019 11:28:36
|
Văn bản pháp luật
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên. Ngày ban hành: 27/12/2017

30/2018/QH14

15/08/2019 06:24:39
|
Văn bản pháp luật
Luật đặc xá. Ngày ban hành: 19/11/2018

669/QĐ-BNV

15/08/2019 06:15:26
|
Văn bản pháp luật
Quyết định V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu luật toàn bộ và danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2016. Ngày ban hành: 20/02/2017

35/KH-UBND

15/08/2019 06:15:06
|
Văn bản pháp luật
Kế hoạch triển khai, thực hiện “Năm kỷ cương hành chính – 2017” trên địa bàn tỉnh. Ngày ban hành: 07/03/2017

156-SNV/CCVC

15/08/2019 06:14:38
|
Văn bản pháp luật
V/v Xây dựng Kế hoạch biên chế công chức năm 2018. Ngày ban hành: 06/03/2017

07/2017/QĐ-UBND

15/08/2019 06:14:15
|
Văn bản pháp luật
Quyết định Ban hành Quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Ngày ban hành: 16/03/2017

526/QD-UBND

15/08/2019 06:13:51
|
Văn bản pháp luật
Quyết định V/v phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Ngày ban hành: 16/03/2017
1 [1/1]
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 763
accessibility Hôm qua: 1.764
account_circle Trong tháng: 28.558
account_box Trong năm: 38.714
supervisor_account Tổng truy cập: 38.714