Văn bản pháp luật Văn bản pháp luật

Ngày 04/01/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

15/01/2021 14:26:41
|
Văn bản pháp luật
Ngày 04/01/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định này cụ thể hoá các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, trong đó thể hiện rõ những cải cách, đổi mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020, đồng thời phần nào khắc phục, xử lý những bất cập, vướng mắc trong thời gian qua.

Quyết định số 1184/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên ngày 09/7/2020

15/07/2020 08:53:35
|
Văn bản pháp luật
Ngày 09/7/2020, UBND tỉnh Phú Yên có quyết định số 1184/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 26/3/2019 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Phú Yên đến năm 2030

02/06/2020 14:50:32
|
Văn bản pháp luật
UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 26/5/2020 kế hoạch giám sát, đnahs giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Phú Yên đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu sau:

Quyết định số 468/QĐ-BKHĐT về Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030

15/04/2020 10:10:29
|
Văn bản pháp luật
Ngày 26/3/2020 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 468/QĐ-BKHĐT về Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030

Quyết định số 2158/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

05/02/2020 15:50:39
|
Văn bản pháp luật
Quyết định số 2158/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Kế hoạch về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh tỉnh Phú Yên năm 2020

31/01/2020 16:16:49
|
Văn bản pháp luật
Ngày 20/01/2020, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch số 20/KH –UBND về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh tỉnh Phú Yên năm 2020,

Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Phú Yên đến năm 2030

05/12/2019 10:22:01
|
Văn bản pháp luật
Triển khai thực hiện Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030. Ngày 10/10/2019, UBND tỉnh Phú Yên có Quyết định số 1633/QĐ-UBND về việc ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Phú Yên đến năm 2030.

37/2018/QH14

24/10/2019 09:26:31
|
Văn bản pháp luật
Luật công an nhân dân. Ngày ban hành: 20/11/2018

30/2018/QH14

24/10/2019 09:25:29
|
Văn bản pháp luật
Luật đặc xá. Ngày ban hành: 19/11/2018

35/KH-UBND

24/10/2019 09:25:26
|
Văn bản pháp luật
Kế hoạch triển khai, thực hiện “Năm kỷ cương hành chính – 2017” trên địa bàn tỉnh. Ngày ban hành: 07/03/2017

02/2019/TT-BNV

23/09/2019 11:42:23
|
Văn bản pháp luật
Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử. Ngày ban hành: 24/01/2019

01/2019/TT-BNV

23/09/2019 11:41:20
|
Văn bản pháp luật
Quy định Quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. Ngày ban hành: 24/01/2019

61/2018/QĐ-UBND

23/09/2019 11:39:28
|
Văn bản pháp luật
Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh. Ngày ban hành: 14/12/2018

60/2018/QĐ-UBND

23/09/2019 11:36:52
|
Văn bản pháp luật
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. Ngày ban hành: 14/12/2018

147/QĐ-SKHĐT

23/09/2019 11:34:54
|
Văn bản pháp luật
Quyết định phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

86/TB-SKHĐT

23/09/2019 11:33:12
|
Văn bản pháp luật
Thông báo chức danh và chữ ký Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngày ban hành: 10/10/2018

04/KH-SKHĐT

23/09/2019 11:31:47
|
Văn bản pháp luật
Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018 của Sở Ké hoạch và Đầu tư Phú Yên. Ngày ban hành: 24/01/2018

03/KH-SKHĐT

23/09/2019 11:30:46
|
Văn bản pháp luật
Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngày ban hành: 24/01/2018

35/KH-SKHĐT

23/09/2019 11:28:36
|
Văn bản pháp luật
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên. Ngày ban hành: 27/12/2017
1 2 [1/2]
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 341
accessibility Hôm qua: 356
account_circle Trong tháng: 35.164
account_box Trong năm: 7.969
supervisor_account Tổng truy cập: 307.548