Văn bản pháp luật Văn bản pháp luật

Kế hoạch về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh tỉnh Phú Yên năm 2020

Cập nhật lúc:   16:16:49 - 31/01/2020 Số lượt xem:   502 Người đăng:   Văn phòng phát triển bền vững
Ngày 20/01/2020, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch số 20/KH –UBND về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh tỉnh Phú Yên năm 2020,
Ngày 20/01/2020, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch số 20/KH –UBND về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh tỉnh Phú Yên năm 2020, với những nội dung chủ yếu như sau:
1. Mục tiêu
Triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả Kế hoạch hành động của tỉnh Phú Yên thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự PTBV, Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Phú Yên đến năm 2030, Kế hoạch hành động TTX tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2025. Đảm bảo kinh tế phát triển nhanh và bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng tham gia, với thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển. Phát triển các ngành kinh tế trọng điểm theo hướng xanh hóa. Xây dựng lối sống thân thiện với môi trường.
2. Định hướng và giải pháp
2.1. Các mục tiêu PTBV - TTX được thực hiện xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên. Đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển.
2.2. Huy động mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi 17 mục tiêu chung với 108 mục tiêu cụ thể trong Kế hoạch hành động tỉnh Phú Yên thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Theo đó:
- Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi, đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo; đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng; bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi; đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người; đạt được bình đẳng giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái; giảm bất bình đẳng trong xã hội; thúc đẩy xã hội hòa bình, dân chủ, công bằng, bình đẳng, văn minh vì sự phát triển bền vững, tạo khả năng tiếp cận công lý cho tất cả mọi người; xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm giải trình và có sự tham gia ở các cấp.
- Tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người; xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững; đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững; phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu; đảm bảo môi trường sống và làm việc an toàn; phân bổ hợp lý dân cư và lao động theo vùng.
 - Đảm bảo quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi người; đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người ; ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai; bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững; bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển dịch vụ hệ sinh thái, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thoái và phục hồi tài nguyên đất.
2.3. Thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, hỗ trợ phát triển kinh tế nhanh và bền vững, với trọng tâm là hướng đến nền kinh tế carbon thấp, giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính, làm giàu vốn tự nhiên, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, tài nguyên thiên nhiên. Phát triển các ngành kinh tế trọng điểm theo hướng xanh hóa. Cải thiện các vấn đề môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và chất lượng cảnh quan. Xây dựng lối sống thân thiện với môi trường. Nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
2.4. Nâng cao năng lực, nhận thức và tăng cường sự tham gia của cộng đồng
- Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch đã được ban hành của tỉnh đảm bảo phù hợp với các mục tiêu, định hướng phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Chú trọng trong quá trình xây dựng Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 phải được xây dựng trên nền tảng PTBV - TTX, coi đó là một tiêu chí quan trọng khi phê duyệt các văn bản này.
- Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội theo các mục tiêu PTBV - TTX. Đẩy mạnh hợp tác, tài trợ quốc tế đa phương và song phương về xây dựng mô hình PTBV - TTX, mô hình sinh thái, phát triển nguồn nhân lực…. Chú trọng liên kết phát triển khoa học, công nghệ của tỉnh với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Tăng đầu tư cho nâng cao năng lực của hệ thống quản lý nhà nước về PTBV - TTX.
- Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư trong thực hiện các mục tiêu PTBV - TTX trên địa bàn tỉnh. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức và hành động về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh đến cộng đồng dân cư, cộng đồng doanh nghiệp. Nghiên cứu, lựa chọn, lồng ghép các nội dung giảng dạy về PTBV - TTX, công nghệ xanh, khai thác tài nguyên bền vững... vào các cấp học, bậc học phù hợp. Tăng cường vai trò của Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát thực hiện và phản biện xã hội trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
3. Các nhiệm vụ chủ yếu
3.1. Triển khai các nhiệm vụ về phát triển bền vững Chính phủ giao
a. Chỉ thị về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững vùng miền Trung (Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng chính phủ)
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội dung của Chỉ thị 27/CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ.
- Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung mọi nguồn lực để thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ được giao.
b. Nghị quyết về phát triển bền vững của Chính phủ[1]
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội dung của Nghị quyết về phát triển bền vững của Chính phủ sau khi Nghị quyết được ban hành. Trong đó, tập trung nghiên cứu, đề xuất việc sử dụng Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI) trong theo dõi, đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước ở tỉnh Phú Yên.
- Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung mọi nguồn lực để thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ được giao
3.2. Thực hiện giám sát, đánh giá Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Phú Yên đến năm 2030.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực BCĐ Phát triển bền vững): Xây dựng “Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu Phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2030”, trình UBND tỉnh ban hành, sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành “Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu Phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030”.
- Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ Hướng dẫn giám sát, đánh giá của tỉnh, chủ động thực hiện việc giám sát, đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững và gửi báo cáo về Sở Kế và Đầu tư, để Sở tiến hành tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3.3. Thu thập thông tin dữ liệu phục vụ giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh; Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Phú Yên đến năm 2030
- Cục thống kê: Căn cứ vào hệ thống chỉ tiêu thống kê PTBV, TTX của Quốc gia, tham mưu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê PTBV, TTX của tỉnh; phục vụ giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu PTBV, TTX của tỉnh.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo dõi, giám sát, đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch hành động, Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Phú Yên đến năm 2030 và xây dựng báo cáo thực hiện các mục tiêu PTBV, TTX.
- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Cục thống kê tỉnh xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu PTBV, Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Phú Yên đến năm 2030.
3.4. Thực hiện lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Xây dựng “Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên” trình UBND tỉnh ban hành, sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành “Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu Phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành và địa phương”.
- Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ “Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên”, chủ động thực hiện việc lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025; quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch một số ngành kỹ thuật theo Luật quy hoạch. Năm 2020, lồng ghép đầy đủ các mục tiêu PTBV, TTX của tỉnh vào nội dung các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch của tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần chủ động đề xuất, kiến nghị để Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh tìm hướng giải quyết.
3.5 Tiếp tục thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về các nội dung  Kế hoạch hành động của tỉnh Phú Yên thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự PTBV, Kế hoạch hành động TTX tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2025.
- Sở Thông tin Truyền thông, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Phú Yên và các cơ quan thông tin truyền thông: thông tin, phản ánh kịp thời các mô hình, điển hình về việc triển khai thực hiện các mục tiêu PTBV, nhiệm vụ TTX. Tuyên truyền, vận động, huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch hành động của tỉnh về PTBV và TTX. Xây dựng, duy trì thường xuyên chuyên đề, chuyên mục  và lồng ghép nội dung PTBV, TTX trong các chương trình, chuyên đề, chuyên mục nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân, toàn xã hội về các mục tiêu PTBV, TTX.
Tiếp tục huy động và phối hợp sự tham gia của các tổ chức đoàn thể[2] trên địa bàn tỉnh, đồng thời định hướng các cơ quan báo chí, chỉ đạo các đơn vị Đài truyền thanh cơ sở trong công tác truyền thông về phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức các lớp Hội thảo, tập huấn tăng cường năng lực cho các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp trong việc thực hiện, lồng ghép, theo dõi, đánh giá các mục tiêu PTBV, TTX.
- Sở Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện tuyên tuyền chủ trương, chính sách về môi trường để nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường. Tăng cường giám sát các hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến môi trường để kịp thời xử lý.
- Sở Công thương: Tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp thay đổi các thiết bị lạc hậu tốn nhiều năng lượng và thải nhiều khí thải để đầu tư các dây chuyền, máy móc hiện đại hơn.
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch PTBV, TTX của đơn vị. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, người dân về nội dung Kế hoạch PTBV, TTX của Tỉnh và của ngành, địa phương
3.6. Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực PTBV, TTX, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội hướng đến các mục tiêu PTBV, TTX, chú trọng đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo, hoạch định chính sách. Tăng cường liên kết, hợp tác đào tạo nhân lực. Gắn đào tạo với sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực xã hội. Xây dựng quy chế liên kết giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp để đào tạo và tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp. Phát huy tiềm lực của đội ngũ doanh nhân.
- Sở Giáo dục và Đào tạo: Gắn kết chặt chẽ phát triển GDĐT với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động và đáp ứng yêu cầu phát triển.
- Sở Nội vụ: Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện kế hoạch số 96/KH-UBND, của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/TU, ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và thu hút nhân lực trình độ cao, gắn đào tạo với sử dụng; Nâng cao chất lượng, hiệu quả chính sách đào tạo sau đại học, chính sách thu hút sử dụng trí thức, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý, lãnh đạo, điều hành đối với cán bộ, công chức cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nông thôn mới.
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình việc làm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020. Tổ chức điều tra, thu thập ghi chép, cập nhật thông tin về cung-cầu lao động; sự biến động lao động tại các địa phương, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp; hình thành cơ sở dữ liệu thị trường lao động, thực hiện tốt công tác quản lý lao động-việc làm.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đẩy mạnh nâng cao nhận thức và hỗ trợ chuyển đổi sản xuất xanh ở khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa: hỗ trợ đào tạo doanh nghiệp về sản xuất xanh; hình thành đội ngũ chuyên gia hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3.7. Tăng cường và huy động các nguồn tài chính trong và ngoài nước[3] để triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, các nhiệm vụ tăng trưởng xanh.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với các tổ chuyên môn, các sở, ban, ngành và văn phòng PTBV tổ chức các hội nghị vận động các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có cơ sở đóng trên địa bàn, các tổ chức kinh tế, các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế, cá nhân trong và ngoài nước tham gia xây dựng các mô hình phát triển bền vững trên địa bàn Tỉnh hỗ trợ các địa phương xây dựng một số mô hình phát triển bền vững. Đề xuất các cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực từ mọi thành phần trong xã hội, đặc biệt từ các cộng đồng doanh nghiệp cho phát triển bền vững.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Kêu gọi, khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất nông sản theo chuỗi khép kín, gắn sản xuất với bảo quản và chế biến, tiêu thụ sản phẩm.
3.8. Cải thiện các vấn đề môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và chất lượng cảnh quan. Xây dựng lối sống thân thiện với môi trường. Nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư:  Tiếp tục nghiên cứu và hình thành khu, cụm công nghiệp sinh thái: Hình thành “cộng đồng” các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ có mối liên hệ mật thiết trên cùng một lợi ích, hướng tới một hoạt động mang tính xã hội, kinh tế và môi trường chất lượng cao, thông qua sự hợp tác trong việc quản lý các vấn đề về môi trường và nguồn tài nguyên.
- Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác giám sát môi trường nhằm tăng cường hiệu quả BVMT đặc biệt đối với khối công nghiệp. Thực hiện tốt việc quan trắc môi trường để kịp thời cảnh báo cho người dân và doanh nghiệp.
- Sở Công Thương: Thực hiện các đề án, dự án liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính trong công nghiệp, thương mại, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trên địa bàn Tỉnh.
Tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp thay đổi các thiết bị lạc hậu tốn nhiều năng lượng và thải nhiều khí thải để đầu tư các dây chuyên, máy móc hiện đại hơn.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Phối hợp với các sở triển khai thực hiện các đề án, dự án trong phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao theo các định hướng PTBV, TTX;
Phối hợp thực hiện các đề án, dự án liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính trong nông - lâm - ngư nghiệp, phát triển nông nghiệp xanh và triển khai chương trình Nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh.
- Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu, tư vấn lựa chọn các công nghệ du nhập về tỉnh; nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích việc đầu tư, chuyển giao công nghệ, áp dụng các tiến bộ KH&CN trên địa bàn.
- Sở Giao thông vận tải: Tiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải. Tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp vận tải thực hiện đúng các quy định về bảo trì, bảo dưỡng, loại bỏ các loại xe tốn nhiên liệu và hết niên hạn sử dụng. Sử dụng nhiên liệu tiết kiệm, giảm phát thải khí nhà kính.
- Sở Tài chính: Hàng năm, căn cứ khả năng ngân sách, trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí dự toán kinh phí để đơn vị thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan.
3.9. Thực hiện liên kết, hợp tác phát triển giữa tỉnh Phú Yên với các địa phương trong nước và khu vực trong lĩnh vực trao đổi thông tin, khoa học công nghệ về phát triển bền vững.
 Lựa chọn tỉnh, thành phố thích hợp tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và xây dựng kế hoạch hợp tác với một số tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế trong lĩnh vực trao đổi thông tin, khoa học công nghệ về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh
 Tỉnh dành một phần kinh phí để tổ chức cho các sở ban ngành, các địa phương có liên quan đến việc xây dựng các mô hình phát triển bền vững, tăng trưởng xanh đi học tập kinh nghiệm ở các địa phương trên…
 
 
[1] Hiện nay Chính phủ đang dự thảo và lấy ý kiến góp ý của các Bộ ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố về “Nghị quyết về phát triển bền vững “.
 
[2] Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội Sinh viên…
[3] Huy động nhiều nguồn vốn đầu tư khác nhau, bao gồm từ các nguồn: Ngân sách Nhà nước, huy động từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, vốn đóng góp của nhân dân, các tổ chức kinh tế, các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, các nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
 
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 11
accessibility Hôm qua: 483
account_circle Trong tháng: 1.936
account_box Trong năm: 150.683
supervisor_account Tổng truy cập: 237.515